Dostawa używanego samochodu specjalistycznego – śmieciarki do wywozu nieczystości stałych. (wygasły...)

Wołczyn: Dostawa używanego samochodu ciężarowego specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych.

Numer ogłoszenia: 191268 - 2008; data zamieszczenia: 18.08.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o., ul. Rzeczna 3, 46-250 Wołczyn, woj. opolskie, tel. 0-77 4188582, fax 0-77 4188582.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wolczyn.gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednoosobowa spółka z o.o. gminy Wołczyn.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa używanego samochodu ciężarowego specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego używanego samochodu ciężarowego specjalistycznego-śmieciarki marki MAN,Mercedes,Scania lub równoważnej spełniającej wymagania techniczne SIWZ. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania techniczne:
1) rok produkcji 1997 lub młodszy,
2) pojemność skrzyni ładunkowej o poj. min. 17,0m3 - max. 18 m3
3) załadunek pojemników SM 110 , SM 1100 i kontenerów KP-7 (tylny),
4) liczba osi -2,
5) zawieszenie pneumatyczne,
6) wysokość krawędzi skrzyni ładunkowej nie więcej jak 1000,00mm od podłoża,
7) minimalna moc silnika 220KM,
8) manualna skrzynia biegów
9) samochód wyposażony w prasę zgniotu śmieci 1:5,
10) samochód po naprawie bieżącej, podwozia i nadwozia,
11) posiadający aktualne badania techniczne i legalizację tachografu,
12) przebieg nie większy jak 250 000,00km,
13) okres gwarancji nie mniej niż 6 miesięcy od daty dostawy.
14) zdjęcia fotograficzne pojazdu,
15) zdjęcia fotograficzne zbliżeniowe tabliczek znamionowych określających parametry pojazdu jak i typu zabudowy i ich charakterystyki

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.45.11-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1/ Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych, tj. -posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.
2/ Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3/ Udzielą min. 6 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona w oparciu o załączone do oferty wymagane dokumenty i oświadczenia w/g zasady spełnia/nie spełnia.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1pkt 1÷3 ustawy Pzp.
2.Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1i 2 ustawy Pzp.
3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.Pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu oferenta o ile nie wynikają one z innych załączonych dokumentów.
5.Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki zawarte w SIWZ i projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ),
6.Oświadczenie o udzieleniu min. 6 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
7.Informacja o parametrach technicznych ( załącznik nr 3 do SIWZ ) oferowanego pojazdu potwierdzających spełnienie wymagań wynikających z pkt 3.1 SIWZ .
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty w/w powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolczyn.gmina.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Rzeczna 3 , 46-250 Wołczyn, -sekretariat.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Rzeczna 3 , 46-250 Wołczyn, -sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy

Copyright © 2004 Urząd Zamówień PublicznychZałączniki:
Wzór umowy Zal.nr1
Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 18.08.2008
Opublikowana przez Grażyna Płotycia dnia 18.08.2008. Wygasa 25.08.2008. Odsłon 23885, Wersja 3