Ochrona zakładu (wygasły...)

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z o.o.
ul. Rzeczna 3, 46-250 Wołczyn
województwo opolskie

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: ochrona
Ochrona obiektów i miena Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z o.o. znajdujących się przy ul.Rzecznej 3 w Wołczynie.

Sporządził:
Kazimierz Bar
Komisja przetargowa w składzie:
Grażyna Płotycia
Kazimierz Bar
Krystyna Petrów przedkłada do zatwierdzenia niniejszą SIWS :


Zatwierdzone do użytku w dniu: 20.10.2008r.
przez prezesa zarządu-dyrektora spółki – Marka Mądrzyckiego.


Specyfikację udostępnia się nieodpłatnie na stronie internetowej.

Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże nieodpłatnie w terminie 5 dni niniejszą specyfikację (wykonawca pokryje jedynie koszty przesłania).

Spis treści:
Str.

Strona tytułowa 1
Spis treści specyfikacji 2
1. Nazwa zamawiającego 3
2. Tryb zamówienia 3
3. Przedmiot zamówienia 4
4. Termin wykonania zamówienia 5
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków 5
6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 6
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 7
8. Wymagania dotyczące wadium 8
9. Termin związania ofertą 8
10. Opis sposobu przygotowywania ofert 8
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 9
12. Opis sposobu obliczenia ceny 9
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 10
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 10
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 10
16. Ogólne warunki umowy 10
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia 10
18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych 11
19. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę
ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 11
20. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których
zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie
takich zamówień 12
21. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie 12
22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli
zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną 12
23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający
przewiduje rozliczenia w walutach obcych 12
24. Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną 12
25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający
przewiduje ich zwrot 12
26. Podwykonawcy 12
27. Załączniki do SIWZ 12Wołczyn, 2008-08-18
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1). ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Rzeczna 3
46 – 250 Wołczyn
woj. opolskie
tel/fax. (077) 418 8582
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Kazimierz Bar tel. 077/ 418 8582 w.35 (w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia i procedury przetargowej). Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Rzeczna 3
46 – 250 Wołczyn


2). TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA – OPIS PROCEDURY

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655), przy udziale komisji przetargowej.
Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 21.10.2008r. BZP NR 216061-2008 w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego : www.bip.wolczyn.gmina.pl

Pojęcie „wykonawca” zgodnie z art.2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Spośród złożonych ofert komisja przetargowa wskaże ofertę najkorzystniejszą, tj. taką, która zgodnie z przyjętym kryterium cenowym uzyska największą liczbę punktów. Umowa z oferentem, którego oferta okaże się najkorzystniejsza i zostanie zatwierdzona przez Prezesa Zarządu-Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Wołczynie zostanie podpisana przez zamawiającego w terminie i miejscu wskazanym w piśmie informującym o wyniku przetargu.


3). OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


3.1. Ochrona

1/ Przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektów i miena Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z o.o. znajdujących się przy ul.Rzecznej 3 w Wołczynie prowadzona w godz. od 15,,00 do 7,00 w dni robocze oraz cołodobowo w dni wolne, niedziele i święta.
Ochraniane obiekty i mienie znajdują się na terenie ogrodzonym i oświetlonym w porze nocnej.
2/ Obowiązkiem ochrony jest :
a/ skuteczne pilnowanie w/w obiektów i mienia znajdującego się na tym terenie,
b/zabezpieczenie przed dostępem na teren zakładu osób niepowołanych,
c/ kontrolowanie wejścia interesantów wchodzących do PGKiM Sp.zo.o. oraz firm wynajmujących pomieszczenia biurowe ,
d/ kontrola pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających w terenu zakładu odnośnie przywozu i wywozu materiałów i przedmiotów,
e/ utrzymanie czystości w rejonie dyżurki ochrony oraz odśnieżania i posypywania piaskiem traktów pieszych,
f/ w okresie grzewczym obsługa kotła centralnego ogrzewania,
3/ Zamawiający zapewnia pracownikom ochrony zaplecze sanitarno-higieniczne i pomieszczenia dyżurki, które znajdują się przy bramie wjazdowej na teren zakładu.
4/ Do realizacji zadań wyżej określonych należy przewidzieć osoby zapewniające skuteczną ochronę , interwencję oraz obsługę kotła c.o. Ilość osób potrzebna do wykonania poszczególnych zadań i ich kwalifikacje, zamawiający pozostawia do dyspozycji Wykonawcy.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień ( kod CPV) – 74610000-83.2. Nazwa nadana przez Zamawiającego:

„Ochrona Zakładu”.


4). TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin realizacji zamówienia- świadczenie ciągłe od 01.01.2009 r.


5). OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a). Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1÷3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tj.:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.

b). Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych5.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przepisy i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się do wszystkich wykonawców.

Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną o udzielenie zamówienia wymaga się, aby żaden z nich nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i wspólnie spełniali warunki udziału w postępowaniu.

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w postępowaniu na podstawie pełnomocnictwa oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera niniejsza specyfikacja.6). INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1. Zgodnie z art. 22 ust.1, art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605) do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1pkt 1÷3 ustawy Pzp
2. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1i 2 ustawy Pzp,
3. dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, tj:
- koncesję MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia
- zarejestrowaną działalność gospodarczą,
4. pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu oferenta o ile nie wynikają one z innych załączonych dokumentów,
5. oświadczenie, że oferent akceptuje warunki zawarte w SIWZ i projekcie umowy ( załącznik nr 2 do SIWZ),
6. oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
7. oświadczenie wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6.2. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.
Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

7). INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia świadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w następującej formie:
a) pisemnie na adres zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Rzeczna 3
46-250 Wołczyn
b) faxem (077) 418 8582
c) elektronicznie na adres: e-mail : pgkimwolczyn@tlen.pl

7.2. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane do zamawiającego za pomocą teleksu, poczty elektronicznej lub telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do zamawiającego na adres podany w pkt. 1 niniejszej SIWZ przed upływem terminu do składania ofert i zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

7.3. Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków, oświadczeń i innych informacji telefonicznie.

7.4. Wykonawca może się zwrócić do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień .

7.5. Treść pytania wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej, na której została udostępniona specyfikacja.

7.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert do zmodyfikowania treści specyfikacji. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a także zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację istotnych warunków zamówienia.

7.7. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

7.8. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

7.9. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza tę informację na stronie internetowej.

7.10. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami
Kazimierz Bar
tel. (077) 4188582 w.35


8). WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.9). TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje z nią związany do czasu zawarcia umowy jednak nie dłużej niż 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


10). OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

10.1. Oferta obejmująca wykonanie przedmiotu zamówienia musi zawierać:

1) formularz oferty, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
specyfikacji,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1pkt 1÷3 ustawy Pzp
3) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1i 2 ustawy Pzp,
4) dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, tj:
- koncesję MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia
- zarejestrowaną działalność gospodarczą,
5) pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu oferenta o ile nie wynikają one z innych załączonych dokumentów,
6) oświadczenie, że oferent akceptuje warunki zawarte w SIWZ i projekcie umowy
( załącznik nr 2 do SIWZ),
7) oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
8) oświadczenie wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

10.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

10.3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

10.4. Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach.
„Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego”
„Ochrona Zakładu ”.


10.5. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11). MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1. Oferty sporządzone ściśle według określonych wymagań należy składać do dnia 03.11.2008r. do godz.1000, w sekretariacie PGKiM Sp. z o.o. ul.Rzeczna 3 ,46-250 Wołczyn.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania. Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do zamawiającego.

11.2. Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.11.2008r. o godz. 1015 w siedzibie PGKiM Spółka z o.o. ul. Rzeczna 3 , 46-250 Wołczyn. Otwarcie ofert jest jawne zgodnie z art.. 86 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych a dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
Po otwarciu ofert zostaną odczytane; nazwa Wykonawcy, jego adres i cena oferty.
11.3. W części niejawnej przetargu zamawiający dokona sprawdzenia, czy oferty: wpłynęły od oferentów uprawnionych do występowania w niniejszym przetargu, odpowiadają zasadom i wymogom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


12). OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

12.1. W ofercie należy podać cenę brutto za dostawę przedmiotu zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12.2. W cenie ryczałtowej brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z całkowitym zgodnym z prawem wykonaniem przedmiotu zamówienia.

12.3. Cena brutto ryczałtowa brutto nie ulega zmianie .

12.4. UWAGA!
Zamawiający nie udziela zaliczek.

12.5. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w obcych walutach.


13). OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

13.1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. najniższa cena ( z VAT ) - znaczenie kryterium 100%

13.2. Oferty będą oceniane według poniższego wzoru:

P = [ Cmin : C ] × 100

gdzie:
Cmin – najniższa cena ofertowa brutto
C – cena badanej oferty brutto

13.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych.


14). INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

14.1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wymagane jest:
1). Umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu w okresie związania ofertą.


15). WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


16). OGÓLNE WARUNKI UMOWY:
Wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ


17) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

17.1. Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z Działem VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
17.2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
17.3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
17.4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
17.5. Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
17.6. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
17.7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
17.8. Protest wniesiony po terminie, protest wniesiony przez podmiot nieuprawniony odrzuca się lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Prawa zamówień publicznych zostanie odrzucony.
17.9. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
17.10. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
17.11. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 133 000,00 euro. Na rozstrzygnięcie protestu nie służy odwołanie.18) OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


19) MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY
ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

20) INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST 1 PKT 6 I 7
ORAZ OKOLICZNOŚCI PO, KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE
UDZELANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZELENIE TAKICH
ZAMÓWIEŃ
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

21) OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY
WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.


22) ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Strona internetowa zamawiającego: www.bip.wolczyn.gmina.pl

Adres poczty elektronicznej: pgkimwolczyn@tlen.pl

23) INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A
WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA
W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
Wszystkie rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich.

24) JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25) WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


26) Zamawiający nie dopuszcza zlecenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom .27) Załączniki do SIWZ:

- Formularz ofertowy załącznik nr 1 wraz oświadczeniami
- Wzór umowy załącznik nr 2
powrót...
Wersja : 1 2 
Załączniki:
Pytania i wyjaśnienia
Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 21.10.2008
Opublikowana przez Grażyna Płotycia dnia 21.10.2008. Wygasa 03.11.2008. Odsłon 2492, Wersja 2
Początek strony