Struktura własnościowa

 

       STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA   

 

 

 1.        Kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. wynosi

       343.000,-(trzysta czterdzieści trzy tysiące) złotych i dzieli się na 686 (sześćset osiemdziesiąt sześć)

       równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500,- (pięćset) złotych każdy.

       2.    Cały kapitał zakładowy objęty został przez Gminę Wołczyn.

 3.        Jedyny wspólnik Gmina Wołczyn pokrył kapitał zakładowy Spółki wkładami pieniężnymi

       oraz niepieniężnymi  wnosząc:

        a)użytkowanie wieczyste oraz własność nieruchomości o łącznej wartości w kwocie 167.920,83

           (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia 83/100) złotych, szczegółowo opisane

           w załączniku nr 1 umowy spółki,

        b)ruchomości w wartości łącznej w kwocie 93.558,92 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt

          osiem 92/100) złotych, szczegółowo opisane w załączniku nr 2 umowy spółki,

        c)ruchomości  stanowiące zapasy o wartości łącznej w kwocie 68.898.,31 (sześćdziesiąt osiem tysięcy

          osiemset dziewięćdziesiąt osiem 31/100) złotych, opisane w załączniku  nr 3 umowy spółki,

        d)gotówkę w kwocie 12621,94 (dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden 94/100) złotych.

 

 

Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 01.09.2003 12:21
Opublikowana przez Grażyna Płotycia dnia 01.09.2003 12:21. Odsłon 5466, Wersja 1