Struktura własnościowa

 

       STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA   

  

 1.        Kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

       Sp. z o.o. wynosi  401.000,-(czterysta jeden tysięcy) złotych i dzieli

       się na 802 (osiemset dwa) równych i niepodzielnych udziałów

       o wartości 500,- (pięćset) złotych każdy.

       2.    Cały kapitał zakładowy objęty został przez Gminę Wołczyn.

 3.        Jedyny wspólnik Gmina Wołczyn pokrył kapitał zakładowy Spółki wkładami

       pieniężnymi oraz niepieniężnymi  wnosząc:

            a)użytkowanie wieczyste oraz własność nieruchomości o łącznej wartości

              w kwocie 225.820,83  (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemset

             dwadzieścia 83/100) złotych, szczegółowo opisane  w załączniku nr 1

             umowy spółki,

           b)ruchomości w wartości łącznej w kwocie 93.558,92 (dziewięćdziesiąt trzy

             tysiące pięćset pięćdziesiąt  osiem 92/100) złotych, szczegółowo opisane

             w załączniku nr 2 umowy spółki,

          c)ruchomości  stanowiące zapasy o wartości łącznej w kwocie 68.898,31

            (sześćdziesiąt osiem tysięcy  osiemset dziewięćdziesiąt osiem 31/100) złotych,

            opisane w załączniku  nr 3 umowy spółki,

        d)gotówkę w kwocie 12721,94 (dwanaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden

           94/100) złotych.

  
Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 21.10.2009 12:43
Opublikowana przez Grażyna Płotycia dnia 21.10.2009 12:43. Odsłon 5466, Wersja 5