Wyprawka szkolna

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2014 ROKU

"WYPRAWKA SZKOLNA"

Rada Ministrów 29 lipca 2014 r. przyjęła do realizacji Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna". Realizacja programu odbywać się będzie na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna" oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1024).

 

Wniosek o udzielenie pomocy składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 w terminie do 9 września 2014 r., zgodnie z zarządzeniem nr 628/2014 Burmistrza Wołczyna z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna". 

 

1. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem w roku szkolnym 2014/2015 pomoc skierowana zostaje do:

- uczniów z klas II-III szkoły podstawowej, uczniów w klasach II-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

- uczniów klasy VI szkoły podstawowej, uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

- uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,

 

2. Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych - z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

 

3. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pomoc w formie dofinansowania obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 19991r. o systemie oświaty - przez materiał edukacyjny należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną). Powyższe nie ma zastosowania w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

4. Pomoc udziela się uczniom, o których mowa w pkt. 1 pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. aktualnie 539 zł na osobę w rodzinie.

 

5. Pomoc może być udzielona także uczniom z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej warunki lokalne, ekonomiczne i społeczne. Zgodnie z art. 7 tejże ustawy pomoc może być udzielona osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów klas II, III i VI szkół podstawowych i klas III szkół ponadgimnazjalnych  w gminie.

 

Uczniowie gimnazjum mogą korzystać z pomocy finansowej na zakup podręczników tylko w przypadku posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka)  albo pełnoletniego ucznia.

 

Druki wniosków będzie można pobrać w sekretariatach szkół, w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pok. 37  lub ze strony internetowej http://bip.wolczyn.pl/

 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  w formie zasiłku stałego lub okresowego lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku). W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów z uzasadnieniem braku zaświadczeń.

 

W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, którzy mogą otrzymać pomoc ze względu na przypadki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, do wniosku- zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- należy dołączyć uzasadnienie.

 

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na pełnoletniego ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko  w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2014 „Wyprawka szkolna". W przypadku zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po okazaniu dowodu zakupu zawierającego następujące informacje: imię    i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu, czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

 

            Realizacja zwrotu rodzicom kosztów zakupu odpowiednio podręczników  lub materiałów edukacyjnych nastąpi najpóźniej do dnia 17 listopada 2014 r.

 

        Więcej informacji na temat pomocy materialnej dla uczniów, w proponowanych formach dofinansowania zakupu podręczników, można uzyskać w sekretariatach szkół  i na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej http://www.men.gov.pl/

 

Załączniki:

1. Zarządzenie Burmistrza Wołczyna nr 628/2014 z dnia 14.08.2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "wyprawka szkolna" 2014,

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014r., poz. 1024),

3. Uchwała nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - "Wyprawka szkolna",

4. Tabela dotycząca wysokości dofinansowania,

5. Wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka szkolna" dla ucznia klas II, III, VI szkoły podstawowej oraz klasy III szkoły ponadgimnazjalnej,

6. Wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla ucznia niepełnosprawnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka szkolna".

 

 

Informacja wytworzona przez dnia 20.08.2014
Opublikowana przez Tadeusz Olejnik dnia 21.08.2014. Odsłon 4001, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony