Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży musi spełnić wymagania określone w przepisach i przestrzegać zasad sprzedaży napojów alkoholowych.

W razie niezastosowania się do tych wymogów przedsiębiorca powinien liczyć się z sankcjami. Każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych powinien liczyć się z możliwością przeprowadzenia kontroli jego działalności w tym zakresie. Zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców (Dz.U.2023.221 t.j.). Organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ ogólny schemat tych procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

Sposób załatwienia sprawy:

1. Pozyskanie przez Burmistrza Wołczyna informacji dających podstawę domniemywać, że istnieje podejrzenie naruszenia zasad i warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przez posiadacza zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, bądź brak w danym roku kalendarzowym czynności kontrolnych prowadzonych wobec przedsiębiorcy w związku z wykonywaną przez niego działalnością w konkretnej lokalizacji (punkt handlowy/gastronomiczny).

2. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli.

3. Rozpoczęcie kontroli przez pracowników organów kontroli następuje dopiero po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz poinformowaniu kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, chyba że:

a. ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej;

b. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;

c. kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; d. przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.

Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności.

W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności pracownika kontrolowanego, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.

5. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub za zgodą (bądź też na wniosek kontrolowanego) w innym miejscu przechowywania dokumentacji, również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli. Czynności kontrolne przeprowadzane są w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego.

6. Czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego przedsiębiorcy. W przypadku gdy przedsiębiorca wskaże na piśmie, że przeprowadzane czynności zakłócają w sposób istotny działalność gospodarczą przedsiębiorcy, konieczność podjęcia takich czynności powinna być uzasadniona w protokole kontroli.

7. Podczas czynności kontrolnych kontrolowany zobowiązany jest do posiadania książki kontroli przedsiębiorcy oraz niezbędnej dokumentacji.

8. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisany przez obie strony. Jeden egzemplarz pozostaje u kontrolowanego, a drugi przekazuje się do organu wydającego zezwolenia.

9. Stwierdzając uchybienia organ udzielający zezwolenia wzywa przedsiębiorcę do ich usunięcia bądź cofa zezwolenie.

 

Informacje uzupełniające

Kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej.

Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny.

W szczególności kontrolowane będą punkty sprzedaży napojów alkoholowych:

 • gdzie zachodzi podejrzenie nieprzestrzegania warunków i zasad określonych przepisami prawa;

  na które wpływają skargi lub interwencje;

  wobec których prowadzono postępowania o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;

  które nie były w ostatnim roku kontrolowane pod względem przestrzegania warunków i zasad prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Książka kontroli

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia i przechowywania w swojej siedzibie książkę kontroli wraz z upoważnieniami i protokołami kontroli, a w przypadku wszczęcia kontroli do jej niezwłocznego okazania kontrolującemu. Książka może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. Służy ona do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli działalności przedsiębiorcy.

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest dokonywać w książce kontroli wpisu informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny.

Przedsiębiorca jest zwolniony z okazania książki kontroli, jeżeli jej okazanie jest niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli. W takim przypadku przedsiębiorca okazuje książkę kontroli w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej książki przez organ kontroli.

 

Termin realizacji

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekroczyć:

w przypadku mikro przedsiębiorcy - tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 10 pracowników – 12 dni roboczych;

w przypadku małego przedsiębiorcy – tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 50 pracowników – 18 dni roboczych;

w przypadku średniego przedsiębiorcy – tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 250 pracowników – 24 dni roboczych;

w przypadku pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

 

Wymagane dokumenty (aktualne na dzień kontroli):

 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;

 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

  faktury, ewidencje zakupów towarów potwierdzających zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;

  posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,

  książka kontroli przedsiębiorcy;

  inne (w razie potrzeby).

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2023.2151 t.j. );

  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 t.j.)

  ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U.2023.221 t.j.)

    UCHWAŁA NR XLVIII/328/2018 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wołczyn

  UCHWAŁA NR LIX/522/2023 z dnia: 20.12.2023r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wołczyn na 2024 rok

 

Tryb odwoławczy

W terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli, bądź przekroczenia limitu określonego w ustawie czasu trwania kontroli, przysługuje przedsiębiorcy prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych z naruszeniem stosownych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do organu kontrolującego. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne z odstąpieniem od czynności kontrolnych.

Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska - Florczak dnia 23.01.2024
Opublikowana przez Dorota Marynowska - Florczak dnia 24.01.2024. Odsłon 4, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony