Od nieruchomości

        Podatek od nieruchomości

 

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

 • grunty
 • budynki lub ich części
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:

 • właściciel
 • użytkownik wieczysty
 • samoistny posiadacz
 • w niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części, albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego  

 

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie). Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości

Zgodnie z art. 6 ust. 6 i 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

 • osoby fizyczne - informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - deklaracje na podatek od nieruchomości w terminie do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego należy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia odpowiednio skorygować deklarację.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne (w tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.)

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - art. 6 ust. 10 ustawy.

 

Terminy i sposób płatności podatku

 • osoby fizyczne  -  podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do 15 marca -  I rata,  do 15 maja  -  II rata,  do 15 września  - III rata,   do 15 listopada -  IV rata
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca , a za styczeń do dnia 31 stycznia

 W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek można zapłacić w banku na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołczynie:

na indywidualnie przypisany numer rachunku bankowego wynikający z decyzji podatkowej lub na konto ogólne Urzędu Miejskiego:

BS Wołczyn nr 40 88760009 0000 1036 2000 0001

 

Mieszkańcy poszczególnych sołectw mogą wpłacać podatek u sołtysa, który jest inkasentem w swoim sołectwie  w zakresie podatków.

 

Co się stanie, jeżeli nie zapłacę podatku?

Podatek nie uiszczony w terminie podlega egzekucji administracyjnej. 

 

Zwolnienia w podatku od nieruchomości

Zwolnienia w podatku od nieruchomości reguluje art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz § 2 Uchwały nr LVI/503/2023 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 września 2023 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2840 z dnia 28 września 2023r)

 

 

Podstawowe akty prawne:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 70 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.04.2004 roku w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 107, poz. 1138)

3. Uchwała Nr LVI/503/2023 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 września 2023 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 28 września 2023 roku poz. 2840)

 

 

Do pobrania: 

Uchwała Nr LVI/503/2023 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 września 2023 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

 

Druki do pobrania

                        DN-1  deklaracja na podatek od nieruchomości, 

                        ZDN-1  załącznik - dane o przedmiotach o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

                        ZDN-2 załącznik - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

                        IN-1   informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych na terenie Gminy Wołczyn, 

                        ZIN-1  dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

                        ZIN-2 załącznik - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

                        ZIN-3 załącznik - dane pozostałych podatników

 

 

Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 30.12.2014
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 03.01.2024. Odsłon 11333, Wersja 36drukuj
Wersja : lewy  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
Początek strony