Od nieruchomości

        Podatek od nieruchomości

 

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

 • grunty
 • budynki lub ich części
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:

 • właściciel
 • użytkownik wieczysty
 • samoistny posiadacz
 • w niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części, albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego  

 

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie). Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości

Zgodnie z art. 6 ust. 6 i 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

 • osoby fizyczne - informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - deklaracje na podatek od nieruchomości w terminie do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego należy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia odpowiednio skorygować deklarację.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne (w tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.)

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - art. 6 ust. 10 ustawy.

 

Terminy i sposób płatności podatku

 • osoby fizyczne  -  podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do 15 marca -  I rata,  do 15 maja  -  II rata,  do 15 września  - III rata,   do 15 listopada -  IV rata
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca , a za styczeń do dnia 31 stycznia

 W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek można zapłacić w banku na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołczynie:

                    BS Wołczyn nr 40 88760009 0000 1036 2000 0001

 

Mieszkańcy poszczególnych sołectw mogą wpłacać podatek u sołtysa, który jest inkasentem w swoim sołectwie  w zakresie podatków.

 

Co się stanie, jeżeli nie zapłacę podatku?

Podatek nie uiszczony w terminie podlega egzekucji administracyjnej. 

 

Zwolnienia w podatku od nieruchomości

Zwolnienia w podatku od nieruchomości reguluje art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz § 2 Uchwały nr XXV/160/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1994 z dnia 03 października 2016 r), a także Uchwała nr XXIII/151/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31.08.2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Wołczyn.

 

Podstawowe akty prawne:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1785 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.04.2004 roku w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 107, poz. 1138)

3. Uchwała Nr XXXIX/238/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 06 listopada 2017 roku poz. 2732)

4. Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 30.11.2015 roku poz. 2630).

5. Uchwała Nr XL/250/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 listopada 2017 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 05.12.2017 roku poz. 2986)  -  ZMIANA DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI I ZAŁĄCZNIKA ZN-1 OD 01 STYCZNIA 2018 ROKU!!!

 

Do pobrania: 

Uchwała Nr XXXIX/238/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 

Uchwała Nr XL/250/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny   -  ZMIANA DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI I ZAŁĄCZNIKA ZN-1!!! OD DNIA 01.01.2018 ROKU.

Druki do pobrania

w wersji PDF:  DN-1  deklaracja na podatek od nieruchomości, 

                        IN-1   informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych na terenie Gminy Wołczyn, 

                        ZN-1  dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości,

                        ZRNL załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach położonych na terenie                                   Gminy Wołczyn

                        WSP  załącznik dla współwłaścicieli

w wersji EXCEL:  DN-1  deklaracja na podatek od nieruchomości,

                           IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych na terenie Gminy Wołczyn, 

                           ZN-1 dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości,

                           ZRNL załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach położonych na terenie                                             Gminy Wołczyn

                           WSP  załącznik dla współwłaścicieli

 

Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 30.12.2014
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 28.12.2017. Odsłon 11205, Wersja 25drukuj
Wersja : lewy  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  z 36  prawy
Początek strony