Program funkcjonalno (wygasły...)

OGŁOSZENIE Gmina Wołczyn ogłasza konkurs ofert na wybór oferenta na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Budowy wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów RIDE & DRIVE Wołczyn – Gierałcice – Wąsice – Brynica – Wołczyn o długości 15,6 km.   Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Budowy wyznaczonej ścieżki rowerowej wraz z projektem oznakowania trasy rowerowej oraz parkingów RIDE & DRIVE Wołczyn – Gierałcice – Wąsice – Brynica – Wołczyn o długości 15,6 km., który ma być zgodny z : ·         Poddziałaniem 3.1.1. Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014 – 2012. ·         Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202; poz. 2072). 1.      Wymagany termin realizacji: do dnia 01.08.2016r. ( z zastrzeżeniem, że opis przedsięwzięcia wraz z kosztorysem inwestorskim zostanie dostarczony Zamawiającemu do dnia 28 czerwca 2016 r.). 2.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena - 100%. 3.      Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej. 4.      Do oferty należy załączyć kopie uprawnień oraz kopie zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów. 5.      Oferty należy składać w terminie do dnia 09.06.2016 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Wołczynie przy ul. Dworcowej 1. 6.      Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2016 r. o godz. 12:30 w Urzędzie Miejskim w Wołczynie przy ul. Dworcowej 1 (pokój nr 31). 7.      Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Pan Tomasz Olejnik tel. /77/ 4188 340 w. 207       Załączniki: 1. Wzór oferty.                                                                                                 Burmistrz Wołczyna                                                                                               mgr Jan Leszek Wiącek


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 03.06.2016
Opublikowana przez Tomasz Olejnik dnia 03.06.2016. Wygasa 09.06.2016. Odsłon 639, Wersja 1
Początek strony