Zameldowania

 Miejsce załatwienia spraw:
Urząd Miejski w Wołczynie
Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
ul. Dworcowa 1
46-250 Wołczyn
pok. nr 16 (parter Urzędu)
Tel. 77 4188 446 wew. 225
e-mail: meldunki@wolczyn.pl
 

Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich

Wymagane dokumenty:

 • formularz „zgłoszenie pobytu stałego”
 • dowód osobisty lub paszport
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu /do wglądu /. Tytułem prawnym może być w szczególności:

- lokale wynajmowane- umowa najmu
- lokale mieszkalne spółdzielcze, komunalne, zakładowe - przydział lokalu - lokale własnościowe w budynkach wielorodzinnych - wypis z księgi wieczystej, akt notarialny-umowa zakupu lokalu
- budynki jednorodzinne - wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego (w przypadku nowowybudowanych) 

 

Kto może wystąpić z wnioskiem:
Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Potwierdzenia pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.


Opłaty:
Czynność zameldowania jest bezpłatna. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł.


Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Uwagi:
Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania jest data sporządzenia aktu urodzenia.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.


Tryb odwoławczy:
----

Załącznik:

- Zgłoszenie pobytu stałego

- Pełnomocnictwo

 Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich


  Wymagane dokumenty:

 • formularz „zgłoszenie pobytu czasowego”
 • dowód osobisty lub paszport
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu /do wglądu /. Tytułem prawnym może być w szczególności:

-lokale wynajmowane - umowa najmu
-lokale mieszkalne spółdzielcze, komunalne, zakładowe - przydział lokalu
-lokale własnościowe w budynkach wielorodzinnych - wypis z księgi wieczystej, akt notarialny-umowa zakupu lokalu
-budynki jednorodzinne - wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego (w przypadku nowowybudowanych)

Kto może wystąpić z wnioskiem:
Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt czasowy.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Potwierdzenia pobytu czasowego osoby zgłaszającej pobyt czasowy dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego.Opłaty:
Czynność zameldowania jest bezpłatna. Oopłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

 

Termin załawienia sprawy:
Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.Czas załatwienia sprawy:
od ręki

Uwagi:

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.Tryb odwoławczy:
----

Załącznik:

- Zgłoszenie pobytu czasowego

- Pełnomocnictwo

 

 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

 
Wymagane dokumenty:

 • formularz „zgłoszenie pobytu stałego”
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu /do wglądu /. Tytułem prawnym może być w szczególności:

-lokale wynajmowane - umowa najmu
-lokale mieszkalne spółdzielcze, komunalne, zakładowe - przydział lokalu
-lokale własnościowe w budynkach wielorodzinnych - wypis z księgi wieczystej, akt notarialny-umowa zakupu lokalu
-budynki jednorodzinne - wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego (w przypadku nowowybudowanych)

ponadto

 • cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w RP, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
 • cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt stały, przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub  obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE

 

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Potwierdzenia pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.

Opłaty:

Czynność zameldowania jest bezpłatna. Opłata skarbowa udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł


Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Uwagi:

Zameldowania się można dopełnić przez pełnomocnika, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Przy zameldowaniu na pobyt stały cudzoziemca wymagane jest uzyskanie stosownego dokumentu/zezwolenia z Urzędu Wojewódzkiego (dla mieszkańców gminy Wołczyn z OPolskiego Urzędu Wojewódzkiego)


Tryb odwoławczy:
----

 Załącznik:

- Zgłoszenie pobytu stałego

- Pełnomocnictwo

 

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz „zgłoszenie pobytu czasowego”
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu /do wglądu /. Tytułem prawnym może być w szczególności:

-lokale wynajmowane - umowa najmu
-lokale mieszkalne spółdzielcze, komunalne, zakładowe - przydział lokalu
-lokale własnościowe w budynkach wielorodzinnych - wypis z księgi wieczystej, akt notarialny-umowa zakupu lokalu
-budynki jednorodzinne - wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego (w przypadku nowowybudowanych)

ponadto

 • cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium RP na podstawie art. 108 ust.1 pkt 2 lub art. 206 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz.1650) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany
 • cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt czasowy, przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub  obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt czasowy.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Potwierdzenia pobytu czasowego osoby zgłaszającej pobyt czasowy dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego.

Opłaty:

Czynność zameldowania jest bezpłatna. Opłata za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł.Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.


Uwagi:

Zameldowania się można dopełnić przez pełnomocnika, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy wymagane jest uzyskanie stosownego dokumentu/zezwolenia z Urzędu Wojewódzkiego (dla mieszkańców gminy Wołczyn z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego)

Tryb odwoławczy:
----

 Załącznik:

- Zgłoszenie pobytu czasowego

- Pełnomocnictwo

 

 

  Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
 

Wymagane dokumenty:

 • podanie
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tj. w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu
 • prawomocne orzeczenie sądu (w razie konieczności)
 • wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego”
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za  pełnomocnictwo jeśli strona działa przez pełnomocnika

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu


Opłaty:

 • za wydanie decyzji administracyjnej -10 zł
 • za pełnomocnictwo gdy strona działa przez pełnomocnika - 17 zł
 • za wydanie kserokopii dokumentów (potwierdzenie zgodności z oryginałem) - 5 zł/strona 

Termin załatwienia sprawy:

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji administracyjnej odbywa się zgodnie z terminami określonymi w KPA – zwykle do 2 miesięcy.

Uwagi:

Podanie o zameldowanie należy składać w przypadku braku:
* tytułu prawnego do danego lokalu,
* "zgody" właściciela lub najemcy lokalu na zameldowanie.
Opłatę skarbową uiszcza się w zależności od ilości osób (również małoletnich), w stosunku do których niezbędne będzie wydanie decyzji administracyjnej.


Tryb odwoławczy:


Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Burmistrza Wołczyna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 Załączniki:

- Podanie

- Zgłoszenie pobytu stałego

- Zgłoszenie pobytu czasowego

- Pełnomocnictwo 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2011 r. Nr 220, poz.1306)


 

Informacja wytworzona przez Anna Szymczyszyn dnia 29.03.2013
Opublikowana przez Andrzej Maliński dnia 31.03.2015. Odsłon 5543, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony