Wybory ławników 2016-2019

Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników

Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska w Wołczynie wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Opolu i do Sądu Rejonowego w Kluczborku.

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2011 r.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
1)  3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2)  informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3)  oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4)  zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika można odbierać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie w Biurze Rady Miejskiej ( II piętro pok. Nr 38). Karty dostępne są do pobrania również na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Wołczynie www.bip.wolczyn.gmina.pl oraz na stronie internetowej: www.ms.gov.pl

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wołczynie w Biurze Rady Miejskiej ( II piętro pok. Nr 38).

Termin 30 czerwca 2011 r. jest ostatecznym na złożenie kompletnego zgłoszenia.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.:
077/ 4188 344 , 077/4188340 wew. 205
                                                                               Jan Leszek Wiącek
                                                                               Burmistrz Wołczyna

pismo Prezesa Sądu Okręgowego    

Wyciąg z ustawy

Rozporządzenie

Karta zgłoszenia

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

 

 

Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.06.2011
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.06.2011. Odsłon 12811, Wersja 6drukuj
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 15  prawy
Początek strony