Wybory ławników 2016-2019

Uwaga : Informujemy, że w dniu 30 maja br. w Dzienniku Ustaw została opublikowana zmiania ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, która znacząco zmienia zasady zgłaszania kandydatów na ławników. Ustawa ta wchodzi w życie 14 czerwca br., co oznacza, że od tego dnia zasady zgłaszania kandydatów na ławników ulegają istotnej zmianie. Dodatkowo informujemy, że w dniu 9 czerwca br. Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. W związku z tym, że w/w rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 14 czerwca br. zmianie ulegnie także wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Sprawiedliwości, dokumenty złożone do dnia 13 czerwca br. przez kandydatów na ławników według dotychczasowych przepisów będą uznawane za prawidłowe w momencie wyboru.

 

 

 Kto może zgłosić kandydata?

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Kto może być ławnikiem?
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
8) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca się szczególną znajomością spraw pracowniczych

Ławnikiem nie może być:
1) osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoba wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokat i aplikant adwokacki,
5) radca prawny i aplikant radcowski,
6) duchowny,
7) żołnierz w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusz Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie


Jakie dokumenty należy złożyć?
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika sądowego (wzór poniżej) do której kandydat ma obowiązek załączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego
6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji
7) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt. 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista osób zgłaszających kandydata

Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona

Oświadczenie dotyczące praw cywilnych i obywatelskich oraz zakazów ustawowych uniemożliwiających wybór na ławnika

 

Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników - nieaktualna

Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska w Wołczynie wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Opolu i do Sądu Rejonowego w Kluczborku.

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2011 r.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
1)  3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2)  informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3)  oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4)  zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika można odbierać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie w Biurze Rady Miejskiej ( II piętro pok. Nr 38). Karty dostępne są do pobrania również na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Wołczynie www.bip.wolczyn.gmina.pl oraz na stronie internetowej: www.ms.gov.pl

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wołczynie w Biurze Rady Miejskiej ( II piętro pok. Nr 38).

Termin 30 czerwca 2011 r. jest ostatecznym na złożenie kompletnego zgłoszenia.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.:
077/ 4188 344 , 077/4188340 wew. 205
                                                                               Jan Leszek Wiącek
                                                                               Burmistrz Wołczyna

pismo Prezesa Sądu Okręgowego    

Karta zgłoszenia - nieaktualne

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

 

 

Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.06.2011
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.06.2011. Odsłon 12939, Wersja 8drukuj
Wersja : lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 15  prawy
Początek strony