Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi Ogólny opis

 1. Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.

 2. Do korzystania z danych udostępnianych w trybie jednostkowym są uprawnione:

  1. organy prokuratury;

  2. organy Policji;

  3. Komendant Główny Straży Granicznej;

  4. Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

  5. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

  6. organy Służby Celnej;

  7. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;

  8. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

  9. Szef Agencji Wywiadu;

  10. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

  11. Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

  12. wywiad skarbowy.

 3. Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione inne podmioty - jeżeli:

  1. wykażą w tym interes prawny, lub

  2. wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.

 4. Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione:

  1. podmioty (wymienione w pkt. 2),

  2. sądy;

  3. inne podmioty - jeżeli wykażą interes prawny.

 5. Danymi jednostkowymi są dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek.

 6. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.

 7. Dane udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

 Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku

          - wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.pdf

          - wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym.pdf

 1. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty - w przypadku złożenia wniosku przez podmiot obowiązany do uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.

 2. Kserokopia dokumentów świadczących o interesie faktycznym w pozyskaniu danych jednostkowych (oryginał do wglądu) - jeżeli żądanie danych nie wynika wprost z przepisu prawa.

 3. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu) - w przypadku załatwiania sprawy osobiście przez osobę fizyczną.
  W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP , dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.

 4. Pisemne upoważnienie do uzyskania danych dla pracownika wraz z dokumentem stwierdzającym jego tożsamość (legitymacja służbowa) - w przypadku załatwiania sprawy przez pracownika reprezentującego uprawniony do uzyskania danych podmiot.

 5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

  2. Przesłać pocztą tradycyjną - nie dotyczy wnioskodawców będących osobą fizyczną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres:

   Urząd Miejski w Wołczynie

   Wydział Spraw Społeczno - Obywatelskich i Obronnych

   Biuro Dowodów Osobistych pok. nr 17

  1. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 Opłaty

 1. Kwota opłaty za udostępnienie danych jednostkowych: 31 PLN.
  Wskazana opłata dotyczy danych jednej osoby.

 2. Nie pobiera się opłaty, gdy dane są niezbędne do realizacji ustawowych zadań przez następujące podmioty:

   a) organy prokuratury;

   b) organy Policji;

   c) Komendant Główny Straży Granicznej;

   d) Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

   e) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

   f) organy Służby Celnej;

   g) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;

   h) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

   i) Szef Agencji Wywiadu;

   j) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

   k) Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

   l) wywiad skarbowy;

   m)sądy;

   n)inne podmioty - jeżeli wykażą interes prawny.

            Rachunek bankowy

               Urząd Miejski w Wołczynie

               Bank Spółdzielczy w Wołczynie

               nr 408876 0009 0000 1036 2000 0001

  3) Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

  4) Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem,

  przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

  5) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.


 Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku następuje udostępnienie danych bądź wydawana jest decyzja o odmowie udostępnienia danych. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

 2. Odmowa udostępniania danych następuje, jeżeli udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą lub innych osób.

 3. Udostępnienie danych następuje w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.

 Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
  Biuro Dowodów Osobistych - tel. (77) 4188 340.

 Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131, z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 75 z późn. zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2011 Nr 243 poz. 1452 z późn. zm)

Informacja wytworzona przez dnia 27.03.2015
Opublikowana przez Kazimierz Kostera dnia 30.03.2015. Odsłon 3587, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony