Rolny

 

               Podatek rolny

 

Informacje:

 • w zakresie wymiaru można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat pok. nr 8 (tel. 77-4188340 wew. 220)
 • w zakresie księgowości i windykacji można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat pok. nr 6 - 7 (tel. 77- 4188340 wew. 219, 218) 

 

Przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym

Przedmiotem opodatkowania są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:

 • właściciel gruntów
 • posiadacz samoistny gruntów
 • użytkownik wieczysty gruntów
 • posiadacz gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego gdy posiadanie spełnia warunki określone w art. 3 ust. pkt.4 ustawy o podatku rolnym
 • dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (nabycie tytułu prawnego lub objęcie gruntów w posiadanie).

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

Czynności i dokumenty związane z podatkiem rolnym

Zgodnie z art. 6a ust.5 i ust.8 ustawy o podatku rolnym podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

 • osoby fizyczne - informacje o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego.
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych - deklaracje na podatek rolny w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu  - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian należy odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

 

Stawki podatku rolnego

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego
 • dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężną 5 q żyta od 1 ha gruntów

- obliczone wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wyniosła 89,63 zł za 1 dt (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku ogłoszony w Monitorze Polskim poz. 1129).

 

Stawki podatku rolnego w Gminie Wołczyn w 2024 roku wynoszą:

 • za 1 ha przeliczeniowy  -     224,075 zł
 • za 1 ha fizyczny   -             448,15 zł

 

Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym

Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym reguluje rozdział 4 - art. 12, art.13, art. 13a - 13d ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym.

Terminy i sposoby płatności podatku rolnego

Podatnicy podatku rolnego opłacają podatek za dany rok podatkowy w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach:  do dnia 15 marca - I rata,  do dnia 15 maja - II rata,  do dnia 15 września  - III rata,  do dnia 15 listopada - IV rata.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek można zapłacić w banku:

na indywidualnie przypisany numer rachunku bankowego wynikający z decyzji podatkowej lub na konto ogólne Urzędu Miejskiego:

BS Wołczyn  nr  40 88760009 0000 1036 2000 0001

Osoby fizyczne - mieszkańcy poszczególnych sołectw mogą regulować podatek u sołtysa, który jest inkasentem w zakresie podatków na terenie swojego sołectwa. 

Podatek nie uiszczony w terminie podlega egzekucji administracyjnej.

 

Podstawowe akty prawne:

1.  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 333 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz.U. Nr 143 poz. 1614)

 

Druki do pobrania:

                         DR-1 deklaracja na podatek rolny, 

                         ZDR-1 załącznik - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,

                         ZDR-2 załącznik - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

                        IR-1 informacja o gruntach na terenie Gminy Wołczyn

                        ZIR-1 załącznik - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

                        ZIR-2 załącznik - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

                        ZIR-3 załącznik - dane pozostałych podatników

                      

 

Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 07.01.2015
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 03.01.2024. Odsłon 8531, Wersja 22drukuj
Wersja : lewy  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Początek strony