Rolny

 

               Podatek rolny


Informacje:

 • w zakresie wymiaru można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat pok. nr 8 (tel. 77-4188340 wew. 220)
 • w zakresie księgowości można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat pok. nr 6 - 7 (tel. 77- 4188340 wew. 219, 218) 

 

Przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym

Przedmiotem opodatkowania są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:

 • właściciel gruntów
 • posiadacz samoistny gruntów
 • użytkownik wieczysty gruntów
 • posiadacz gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego gdy posiadanie spełnia warunki określone w art. 3 ust. pkt.4 ustawy o podatku rolnym
 • dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku ( nabycie tytułu prawnego lub objęcie gruntów w posiadanie).

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

Czynności i dokumenty związane z podatkiem rolnym

Zgodnie z art. 6a ust.5 i ust.8 ustawy o podatku rolnym podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

 • osoby fizyczne - informacje o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego.
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych - deklaracje na podatek rolny w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu  - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian należy odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

 

Stawki podatku rolnego

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego
 • dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężną 5 q żyta od 1 ha gruntów

- obliczone wg średniej ceny skupu żyta za okres 11kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wyniosła 61,37 zł za 1 dt (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku ogłoszony w Monitorze Polskim Poz. 935 z dnia 23.10.2014 roku).

 

Stawki podatku rolnego w Gminie Wołczyn w 2015 roku wynoszą:

 • za 1 ha przeliczeniowy  -     153,425 zł
 • za 1 ha fizyczny   -             306,85 zł

 

Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym

Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym reguluje rozdział 4 - art. 12, art.13, art. 13a - 13d ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym.

Terminy i sposoby płatności podatku rolnego

Podatnicy podatku rolnego opłacają podatek za dany rok podatkowy w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach:  do dnia 15 marca - I rata,  do dnia 15 maja - II rata,  do dnia 15 września  - III rata,  do dnia 15 listopada - IV rata

Podatek można zapłacić w banku na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołczynie:

                 BS Wołczyn  nr  40 88760009 0000 1036 2000 0001

Osoby fizyczne - mieszkańcy poszczególnych sołectw mogą regulować podatek u sołtysa, który jest inkasentem w zakresie podatków na terenie swojego sołectwa. 

Podatek nie uiszczony w terminie podlega egzekucji administracyjnej.

 

Podstawowe akty prawne:

1.  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 1381 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz.U. Nr 143 poz. 1614)

3. Uchwała Nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 15 grudnia 2011 roku Nr 144 poz. 1828).

 

Do pobrania:

1.  Uchwała Nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 listopada 2011 roku 

 

Druki do pobrania:

w wersji PDF:    DR-1 deklaracja na podatek rolny, 

                         IR-1 informacja o gruntach na terenie Gminy Wołczyn

                        ZR-1 dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym,

                        WSP  załącznik dla współwłaścicieli

w wersji EXCEL: DR-1  deklaracja na podatek rolny

                          IR-1 informacja o gruntach na terenie Gminy Wołczyn,

                         ZR-1 dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym,

                        WSP  załącznik dla współwłaścicieli

Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 07.01.2015
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 07.01.2015. Odsłon 8538, Wersja 13drukuj
Wersja : lewy  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  z 22  prawy
Początek strony