Dowody dla osób powyżej 18 lat

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat

 

Ogólny opis

  1. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terytorium 
      Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od
      ukończenia 18 roku życia.

  2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej 
      gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód osobisty odbiera
      się w organie gminy, w której wniosek został złożony.

  3. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć
      wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

  4. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.

  5. Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego
     oraz zatrzymanie bez podstawy prawnej cudzego dowodu podlega
     karze ograniczenia wolności lub karze grzywny. Ukaranie następuje w
     trybie przepisów określonych w kodeksie postępowań w sprawach o
     wykroczenie.

 

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony formularz wniosku.
        -wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf

  2. Jedna fotografia.

   a) Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o
       wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na
       jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą 
       naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do
       górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
       pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą
       osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi 
       szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi
       włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

 
   b) Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
       dniem złożenia wniosku, odzwierciedlająca, w sposób niebudzący
       uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy
 
   c) Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej
       powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze
       fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

   d) Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik
       zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 × 610 pikseli i
       wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniający ww. wymagania.

Przewiduje się odstępstwa dotyczące fotografii osób:

    e) Z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, które mogą
        dołączyć fotografię przedstawiające ją w okularach z ciemnymi
        szkłami, pod warunkiem załączenia do wniosku oryginału orzeczenia o
        niepełnosprawności.

   f) Noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania
      przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w
      pełni widoczny, pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia o
      przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w
      Rzeczypospolitej Polskiej.

   Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się 
   odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo zawierający
   orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony
   bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
   ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym
   profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli do wniosku składanego w postaci
   elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub
   zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.

  3. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku budzą wątpliwości organ
      gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy
      skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu
      polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku
      niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego
      obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej
      obywatelstwa.

Sposób dostarczania dokumentów

  1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z
      poniższych sposobów:

   a) Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

   b) Przesłać drogą elektroniczną - o ile Wnioskodawca posiada 
       bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego
       kwalifikowanego certyfikatu lub podpis elektroniczny złożony             
       z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

   2. W przypadku niemożności złożenia wniosku w organie gminy
      spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się
      pokonać przeszkodą, Wnioskodawca powiadamia organ, który
      zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że
      okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W tej sytuacji,
      odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący
      się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności. Jeżeli
      jednak, przyczyny złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego
      poza siedzibą gminy okażą się nieuzasadnione, nastąpi odmowa
      przyjęcia wniosku z pouczeniem o konieczności złożenia wniosku
      osobiście w organie gminy lub w formie dokumentu elektronicznego.
 

  3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach
      Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w
      terminie 7 dni. 

 

Opłaty
     Wniosek jest wolny od opłat.

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

  1. Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia
     wniosku.
Dowód osobisty, Decyzja o odmowie wydania
      dowodu osobistego
wydawana jest w ciągu 30 dni od złożenia
     kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami).                
     W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może zostać
     wydłużony.

  2. Odmawia się wydanie dowodu osobistego, w przypadku gdy:

   a) Fotografia załączona do wniosku przesłanego w postaci elektronicznej,
       nie spełnia określonych prawnie wymogów.

   b) Wnioskodawca złożył wniosek z naruszeniem innych przepisów ustawy
       o dowodach osobistych.

   Odmowa ma postać decyzji administracyjnej. Wydanej decyzji 
   administracyjnej nadany zostanie rygor natychmiastowej wykonalności.

  3. Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, w którym
      złożony został wniosek o jego wydanie.

Informacje na temat przebiegu sprawy

  1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać
      kontaktując się z urzędem osobiście.

  2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

  3. Na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste 
     /sprawdz-czy-twoj-dowod-osobisty-jest-gotowy
podając numer
     wniosku o wydanie dowodu.

Podstawa prawna 

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.          
      z 2010 r. Nr 167 poz. 1131, z późn. zm.).

  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia  
      2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu
      postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich
      utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212).

 

 

Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska-Florczak dnia 27.03.2015
Opublikowana przez Andrzej Maliński dnia 31.03.2015. Odsłon 3296, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony