Podpisanie umowy (wygasły...)

                                 

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

28 maja 2013 roku Gmina Wołczyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie podpisał z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu umowę o dofinansowanie Projektu Aktywni zawodowo w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

  

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku.

 

 

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób pozostajacych bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminę Wołczyn poprzez aktywizację zawodową i społeczną.

 

Cele szczegółowe projektu to:

  1. likwidacja barier psychologicznych związanych z powrotem na rynek pracy
  2. nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i analizy lokalnego rynku
  3. wzrost lub zmiana kwalifikacji zawodowych
  4. zwiększenie możliwości podjęcia zatrudnienia
 

Zaplanowane działania

1)      Poradnictwo psychologiczne w zakresie podniesienia kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego i na rynek pracy

 

2)      Poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne. Poradnictwo zawodowe indywidualne będzie miało na celu stworzenie Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla każdego Uczestnika/czki projektu. W trakcie poradnictwa zawodowego grupowego Uczestnicy/czki projektu zostaną zapoznani z kluczowymi kwestiami związanymi z funkcjonowaniem rynku pracy oraz wymogami pracodawców, nabędą umiejętności związane z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych, znajomości zasad komunikacji oraz autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

3)      Trening kompetencji i umiejętności społecznych - celem treningu będzie wydobycie posiadanych lub zdobycie nowych umiejętności interpersonalnych, niezbędnych zarówno w życiu zawodowym, społecznym jak i osobistym. Na treningu zostaną omówione zagadnienia komunikacji interpersonalnej, asertywności, otwartości w relacjach interpersonalnych, odkrywanie swoich mocnych stron i zasobów osobistych.    

 

4)      Warsztaty w zakresie kompetencji międzykulturowych - celem warsztatów będzie uwrażliwienie na różnorodność i przedstawienie zagadnień związanych ze stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją.

 

5)      Kursy i szkolenia – przewidziane jest zorganizowanie 3 kursów, które będą miały na celu nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Wśród kursów zaplanowano: Kurs komputerowy, robotnik gospodarczy oraz świetlice wiejskie jako animator rozwoju lokalnego.

 

6)      Staże – po zakończeniu kursu każda z osób zostanie skierowana do odbycia stażu u pracodawcy, dzięki czemu nabędzie doświadczenie i umiejętności zawodowe.Staże będą trwały 6 miesięcy.

 

7)      Pośrednictwo pracy – celem pośrednictwa pracy będzie kontakt z pracodawcami, pozyskiwanie ofert staży. Z pośrednictwa pracy skorzysta każdy Uczestnik/czka projektu.


Budżet projektu: 263 947,20 zł

 
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 26.08.2013
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 26.08.2013. Wygasa 31.12.2020. Odsłon 4727
Początek strony