Z tytułu posiadania psa

 

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW


Zgodnie z art.13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r./Dz.U.NR 9

POZ.84 z późn.zm/ podatnikami są osoby fizyczne posiadające psy.

Zgodnie z uchwałą NR XL/326/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 05-12-2005r.stawka

roczna podatku na rok 2006 wynosi 51 złotych .

Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do 31 marca roku podatkowego.


ZWOLNIENIA USTAWOWE


  1. Z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych /niewidomych,głuchoniemych,niedołężnych /

  2. Od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – od jednego psa.

  1. Z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych -po dwa na każde gospodarstwo .

  2. Pod warunkiem wzajemności -od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych

    urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw,umów oraz zwyczajów międzynarodowych ,jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .


ZWOLNIENIA Z UCHWAŁY


Zwalnia się od płatności podatku od posiadania psów w celu pilnowania gospodarstw domowych na terenie sołectw po jednym psie na każdą posesję

Informacja wytworzona przez Elżbieta Jaskólska dnia 05.04.2006
Opublikowana przez Elżbieta Jaskólska dnia 05.04.2006. Odsłon 7198, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony