Z tytułu posiadania psa

 

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW


Zgodnie z art.13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r./Dz.U.NR 9

POZ.84 z późn.zm/ podatnikami są osoby fizyczne posiadające psy.

Zgodnie z uchwałą NR XL/326/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 05-12-2005r.stawka

roczna podatku na rok 2006 wynosi 51 złotych .

Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do 31 marca roku podatkowego.


ZWOLNIENIA USTAWOWE


  1. Z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych /niewidomych,głuchoniemych,niedołężnych /

  2. Od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – od jednego psa.

  1. Z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych -po dwa na każde gospodarstwo .

  2. Pod warunkiem wzajemności -od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych

    urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw,umów oraz zwyczajów międzynarodowych ,jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .


ZWOLNIENIA Z UCHWAŁY


Zwalnia się od płatności podatku od posiadania psów w celu pilnowania gospodarstw domowych na terenie sołectw po jednym psie na każdą posesję

Informacja wytworzona przez Elżbieta Jaskólska dnia 05.04.2006 14:17
Opublikowana przez Elżbieta Jaskólska dnia 05.04.2006 14:17. Odsłon 7297, Wersja 1