ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (wygasły...)

Wołczyn, dn. 09.05.2013 r.

Numer sprawy 1/2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Rozpoznanie zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód termalnych Wołczyn VII A”


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 oraz późniejsze zmiany) Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wołczynie, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozpoznanie zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód termalnych Wołczyn VII A” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Uzasadnienie
Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.   
Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 700 000,00 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100)

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożył jeden Wykonawca:

Numer oferty: 1
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy: Exalo-Drilling S.A. Piła, Plac Staszica 9, 64-920 Piła
Cena oferty brutto: 2 275 500,00 zł

Po otwarciu oferty stwierdzono, że cena przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego zadania nie zamierza zwiększyć kwoty na zabezpieczenie sfinansowania zamówienia. 

W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.


Do wiadomości: 
1. Exalo-Drilling S.A. Piła, ul. Plac Staszica 9, 64-920 Piła
2. Strona internetowa
3. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
4. a/a

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Marek Hoc dnia 09.05.2013
Opublikowana przez Bartosz Kaniowicz dnia 09.05.2013. Wygasa 30.05.2013. Odsłon 2297, Wersja 1
Początek strony