Zespół interdyscyplinarny

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy w szczególności:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Na jakiej podstawie działa zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta na mocy art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Kto wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego?

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

 • Policji,

 • oświaty,

 • ochrony zdrowia,

 • organizacji pozarządowych

 • kuratorzy sądowi.

W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

GRUPY ROBOCZE

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy
w rodzinie.

Do zadań grupy roboczej należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Kto wchodzi w skład grupy roboczej?

W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

 • Policji,

 • oświaty,

 • ochrony zdrowia,

W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie


Gdzie szukać pomocy?

Nazwa instytucji

Nr telefonu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie

77/ 41- 88 - 980

Posterunek Policji w Wołczynie

77/ 40 - 72 - 190

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kluczborku

77/ 41 - 42 - 353

Urząd Miejski w Wołczynie - Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołczynie

77/ 41- 88 - 340

 

Przydatne strony:

Kocham. Nie biję.

Niebieska linia.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 29.06.2021
Opublikowana przez Beata Siwak dnia 29.06.2021. Odsłon 5478, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony