Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

Podstawa prawna:

 

1.  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - art. 70b (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

2.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 232),

3.  Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5 (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626),

4.  Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.),

5.  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, art. 37 ust. 1, 2a, 7, art. 39 (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.),

6.  Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013),

7.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.).

 

Pracodawcom zarówno osobom fizycznym jak i prawnym, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeśli spełniają dwa warunki:

1.  pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w § 10 ust. 3, 4 lub 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244. poz. 1626),

2.  młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 232).

 

Zgodnie z art. 16b ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz § 3 i 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania pracodawcy są obowiązani powiadomić wójta(burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go w celu przygotowania zawodowego, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia absolwenta, oraz informować burmistrza (wójta, prezydenta miasta) o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwenta gimnazjum, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

 

Zawiadomienie, w formie kopii umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub pisemnej informacji wg następującego wzoru:

Wzór zgłoszenia zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem,

należy przedłożyć w Urzędzie Miejskim w Wołczynie 46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 1 (Biuro Obsługi Interesanta).

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn może otrzymać pracodawca, który złoży do Burmistrza Wołczyna 46-250 Wołczyn ul. Dworcowa 1 (Biuro Obsługi Interesanta) wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia wraz z niezbędnymi załącznikami, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. We wniosku należy podać numer konta bankowego, na które, po wydaniu przez Burmistrza Wołczyna decyzji administracyjnej przyznającej dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, zostanie przelana kwota dofinansowania, oraz numer telefonu kontaktowego.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów dotyczących:

1.  pracodawcy - potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej aktualne na dzień złożenia wniosku, a w przypadku pracodawców będących osobami prawnymi - również dokumenty, potwierdzające uprawnienie osoby wnioskującej do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie w zakresie czynności prawnych związanych z wnioskiem i załącznikami, a jeżeli wniosek składa pełnomocnik - stosowne pełnomocnictwo;

2.  osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe zwanej instruktorem praktycznej nauki zawodu - potwierdzające spełnienie jednego z niżej podanych warunków tj., że

a)      posiada kwalifikacje wymagane od nauczycieli, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli mniemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, lub

b)      posiada co najmniej tytuł mistrza w zawodzie (dyplom tytułu mistrza), którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać, i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny (świadectwo złożenia egzaminu z programu kursu pedagogicznego, zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowania do prowadzenia praktycznej nauki zawodu wraz z wykazem przedmiotów objętych programem - jeśli był wydany), którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, albo

c)       jeśli nie posiada tytułu mistrza w zawodzie - to posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o których mowa w punkcie b, oraz:

    • świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

    • świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

    • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

    • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać;

oraz, w przypadku, gdy osoba prowadząca przygotowanie zawodowe nie jest pracodawcą, dokumenty potwierdzające, że osoba ta jest osobą prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobą zatrudnioną u pracodawcy (dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie młodocianego);

  3.  stosunku pracy z młodocianym pracownikiem:

a)      umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem,

b)      świadectwo pracy (lub świadectwa pracy - gdy młodociany pracownik realizował przygotowanie zawodowe u kilku pracodawców); albo aneks do umowy lub kolejną umowę - gdy pracownik kontynuuje zatrudnienie,

oraz, w przypadku, gdy okres przygotowania zawodowego został skrócony lub wydłużony, dokumenty dotyczące tego skrócenia lub wydłużenia, w tym w odniesieniu do przyuczenia do wykonywania określonej pracy trwającego dłużej niż 6 miesięcy - zaświadczenie, że młodociany pracownik był uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy;

4.  ukończenia przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika:

a)      świadectwo ukończenia dokształcania teoretycznego (np. świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej - gdy młodociany ukończył naukę zawodu lub świadectwo ukończenia gimnazjum - gdy młodociany ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy),

b)      dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe młodocianego, zaświadczenie o zdaniu egzaminu czeladniczego lub świadectwo czeladnicze, świadectwo uzyskania tytułu zawodowego albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego - gdy młodociany ukończył przyuczanie do wykonywania określonej pracy, zaświadczenie o uczestnictwie w Ochotniczym Hufcu Pracy (w przypadku młodocianego odbywającego przyuczenie do wykonywania określonej pracy).

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonym i w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.) oraz w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 

W związku z powyższym pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika zobowiązany jest przedstawić informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U Nr 53, poz. 311 ze zm.). Informacje przekazuje się poprzez przedłożenie:

1. wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do tego rozporządzenia, wraz ze sprawozdaniami finansowymi za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonymi zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;

2. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

Do sporządzania sprawozdań finansowych zobowiązane są podmioty, określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 ze zm.). Wnioskodawca, który nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych, powinien przedstawić oświadczenie, że nie jest zobowiązany do ich sporządzania.

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Przykład wypełnienia tabeli D dot. informacji o pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych

Kumulacja pomocy de minimis i pomocy innej niż de minimis

Oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych

 

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa lub komandytowo-akcyjna to zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. 194, poz. 1983 ze zm.) Przy ustalaniu wartości pomocy udzielonej spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej należy uwzględnić sumę wartości pomocy udzielonej:

  • spółce,
  • podmiotom będącym odpowiednio wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komplementariuszem odpowiednio spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, niebędącym akcjonariuszem, w zakresie w jakim pomoc ta została udzielona w związku z prowadzeniem działalności  gospodarczej przez tę spółkę.

 

W związku z powyższym do wniosku spółki należy dołączyć zarówno oświadczenie w zakresie pomocy de minimis spółki (każdy wspólnik osobno) jak i oświadczenia wszystkich jej wspólników.

 

Oświadczenie wspólnika spółki

 

Według informacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq1841) podmioty, które w dniu złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania nie prowadzą już działalności gospodarczej (zaprzestały jej prowadzenia w czasie szkolenia lub po jego zakończeniu) również mogą otrzymać środki na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty, o ile spełniły wszystkie warunki określone w tej ustawie. Podmiot taki nie podlega przepisom ustawy o pomocy publicznej (gdyż nie jest przedsiębiorcą), więc dofinansowanie może zostać mu udzielone bez zastosowania ograniczeń wynikających z przepisów o pomocy de minimis.

 

Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i zgodnie z art. 70b ust. 2 ustawy o systemie oświaty wynosi:

1.  w przypadku nauki zawodu  - do 8081 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu ksztalcenia;

2.  w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Do dnia 31 grudnia 2014r. wysokość dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, w przypadku nauki zawodu wynosi - 4587 zł, przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące.

 

Od dnia 1 stycznia 2013 r., zgodnie z art. 70b ust. 3 ustawy systemie oświaty, Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

 

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

 

W przypadku wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia kilku młodocianych pracowników na każdego młodocianego pracownika należy złożyć odrębny wniosek z kompletem załączników.

 

Informacja wytworzona przez dnia 21.08.2014
Opublikowana przez Tadeusz Olejnik dnia 22.08.2014. Odsłon 3329, Wersja 1drukuj
 
Początek strony