Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W zwiazku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie  RODO), informujemy o zasadach przetwrzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie jest Burmistrz Wołczyna, którego siedziba mieści się 46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 1.
 2. W Urzędzie Miejskim w Wołczynie powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Wołczynie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani / Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

  KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

          e-mail: rodo@wolczyn.pl

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w ściśle określonym celu, o którym będziemy informować, przy pozyskiwaniu danych osobowych (z wyłączeniem sytuacji, w których przepis prawa polskiego zwalnia jednostkę od obowiązku informacyjnego).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania.
 7. W związku z tym, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art. 15 ust. 1 RODO,
  • prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • prawo do bycia zapomnianym, w sytuacji gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego jednostki oraz wykonywania zadań publicznych lub sprawowania władzy publicznej,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie Pani/Pana zgody lub w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy),
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w związku ze szczególną Pani/Pana sytuacją (prawo to przysługuje wówczas gdy jednostka przetwarza Pani/Pana dane w związku z realizacją zadania publicznego),
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 9. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, i nie będą profilowane.
 10. Jeśli Państwo uznacie, że przetwarzanie przez Urząd Miejski w Wołczynie danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego własciwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych

 1. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego w związku z ustawą - Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
 2. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego w związku z ustawą o ewidencji ludności.
 3. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego w związku z ustawą o dowodach osobistych.
 4. Informacja o przetwarzaniu danych - rekrutacja pracowników.
 5. Informacja o przetwarzaniu danych - radni
 6. Informacja o przetwarzaniu danych - monitoring
 7. Informacja o przetwarzaniu danych - monitoring na terenie sołectw
 8. Informacja o przetwarzaniu danych - sołtysi
 9. Informacja o przetwarzaniu danych - oferty na realizację zadania publicznego
 10. Informacja o przetwarzaniu danych - komisje opiniujące oferty
 11. Informacja o przetwarzaniu danych - obrady sesji
 12. Dostosowanie zasad funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego do standardów przetwarzania i ochrony danych osobowych
 13. Zmieniające zarządzenie w sprawie dostosowania zasad funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego do standardów przetwarzania i ochrony danych osobowych
 14. Zmieniające zarządzenie w sprawie dostosowania zasad funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego do standardów przetwarzania i ochrony danych osobowych
 15. Zmieniające zarządzenie w sprawie dostosowania zasad funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego do standardów przetwarzania i ochrony danych osobowych
 16. Dostosowanie zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie sołectw w gminie Wołczyn do standardów przetwarzania i ochrony danych osobowych
 17. Informacja o przetwarzaniu danych - dowóz na szczepienia
 18. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych
 19. Informacje o przetwarzaniu danych - złożenie wniosku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 20. Informacja o przetwarzaniu danych - obywatel Ukrainy - Rejestr PESEL i Rejestr Obywateli Ukrainy
 21. Інформація про обробку даних - Громадянин України - Реєстр PESEL та Реєстр громадян України
 22. Інформаційне положення щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з реєстром контактних даних (РКД) та довіреним профілем (ДП)
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 01.02.2021
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 18.03.2022. Odsłon 2171, Wersja 25drukuj
Wersja : lewy  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Początek strony