Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wygasły...)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI.
z dnia 16 lutego 2006 r
zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z 2005 r.Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 280 oraz i 2006 r. Nr 17. poz. 127) zarządza się co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2005 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu (Dz. U. Nr 203, poz. 1688, Nr 223. poz. 1920 i Nr 248, poz. 2100) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1a otrzymuje brzmienie:
§ 1a. Zwierzęta, o których mowa w § 1 pkt 3, mogą być utrzymywane na otwartej przestrzeni, jedynie w miejscu ogrodzonym i zabezpieczonym przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.
2) uchyla się § 1b.
§ 2. Powiatowy lekarz weterynarii cofa zgodę na zorganizowanie targu, wystawy, pokazu lub konkursu z udziałem żywych ptaków, wydaną przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, jeżeli zorganizowanie takiego targu, wystawy, pokazu lub konkursu stwarza zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 21.02.2006
Opublikowana przez Andrzej Maliński dnia 21.02.2006. Wygasa 14.03.2006. Odsłon 1011, Wersja 1
Początek strony