OGŁOSZENIE (wygasły...)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie, ul. Karola Miarki 12, 46 - 250 Wołczyn, tel./fax 77 418 89 80
e-mail: opswolczyn@poczta.onet.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

OGŁOSZENIE

o naborze na stanowisko radcy prawnego

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie realizując projekt „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie" w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do współpracy RADCÓW PRAWNYCH w celu przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawniczego (14 godzin).

Grupa docelowa: Uczestnicy projektu „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie" - grupa 14 osób - 11 kobiet i 3 mężczyzn, w tym 2 osoby niepełnosprawne.

 

Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe prawnicze

2. wpis na listę radców prawnych

3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

 

Wymagania dodatkowe:

1. obowiązkowość

2. umiejętność podejmowania decyzji

 

Warunki zatrudnienia:

Umowa zlecenie: maj 2011r. - lipiec 2011r.

 

Zakres wykonywanych zadań:

a) udzielanie pomocy w formie indywidualnych porad prawniczych,

b) udzielanie niezbędnych informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa

c) udzielanie konkretnych informacji stosowanie do konkretnego przypadku, w oparciu o dane otrzymane od Uczestnika Projektu

d) doradztwo prawne dla Uczestników Projektu (pomoc przy pisaniu pism itp.)

e) współpraca z koordynatorem projektu i pracownikami socjalnymi realizującymi projekt,

f) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie" (tj.: miesięczna karta czasu pracy pracownika zatrudnionego w ramach POKL, potwierdzanie uczestnictwa Uczestników w spotkaniach, karta spotkań Uczestnika, opinie radcy prawnego i inne).

 

Wymagane dokumenty:

1. CV,

2. list motywacyjny

3. kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,

4. kopia wpisu na listę radców prawnych,

5. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 Nr 101, po. 926 z późn. zm.).

 

Powyższe dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko radcy prawnego" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołczynie przy ul. K. Miarki 12, w godzinach pracy Ośrodka lub przesłać na adres opswolczyn@poczta.onet.pl w terminie do 31 marca 2011r.

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać od numerem telefonu 77 418 89 80.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 21.02.2011
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 21.02.2011. Wygasa 31.12.2020. Odsłon 5352
Początek strony