Kolejny rok realizacji projektu systemowego. (wygasły...)

Kolejny rok realizacji projektu systemowego „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie” 

 

W 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie przystąpił do kolejnej edycji projektu „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka  Pomocy Społecznej w Wołczynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu to 235 617,00 PLN, z czego 210 877,21 PLN pochodzi z dotacji rozwojowej natomiast 24 739,79 PLN stanowi wkład własny Gminy Wołczyn.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych w grupie 16 kobiet i 3 mężczyzn bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i/lub pracujących (w tym osoby niepełnosprawne) zamieszkujących gminę Wołczyn, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń OPS. Osiągnięcie celu miało nastąpić m.in. poprzez: wzrost lub zmianę kwalifikacji zawodowych, wzbudzenie motywacji do podjęcia aktywności zawodowej, wzrost kompetencji społecznych oraz zdolności komunikacyjnych, wzrost umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej poprzez zatrudnionych pracowników socjalnych.

Projekt adresowany był do:

w ramach kontraktów socjalnych – 14 osób ( 11 kobiet i 3 mężczyzn),w ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL) – 5 kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie.

Projekt zakładał objęcie Uczestników/Uczestniczek kompleksowymi działaniami zmierzającymi do przygotowania tych osób do powrotu i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i otwartym rynku pracy.

Od kwietnia do listopada 2011r. w ramach projektu prowadzono następujące działania:

1)      instrumenty aktywizacji zawodowej:

-        indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (kontrakty socjalne + PAL)

-        „Warsztaty poruszania się po rynku pracy” - warsztaty grupowe (kontrakty socjalne + PAL)

2)      instrumenty aktywizacji społecznej:

-        „Poradnictwo i wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych” - warsztaty grupowe (kontrakty socjalne + PAL)

-        indywidualne konsultacje psychologiczne (kontrakty socjalne + PAL)

-        indywidualne konsultacje z radcą prawnym (kontrakty socjalne + PAL)

3)      instrumenty aktywizacji edukacyjnej:

-        „Obsługa komputerowych programów i urządzeń biurowych” dla 8K i 1M (kontrakty socjalne + PAL)

-        „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” dla 10K (kontrakty socjalne + PAL)

-        „Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego” dla 10K (kontrakty socjalne + PAL)

-        „Obsługa wózków widłowych” dla 2K i 2M (kontrakty socjalne + PAL)

-        „Brukarz” dla 3M (kontrakty socjalne)

-        „Florystyka – bukieciarstwo” dla 11K (kontrakty socjalne)

4)      instrumenty aktywizacji zdrowotnej:

-        psychologiczna terapia wspierająca osoby dotknięte przemocą w rodzinie dla 5K (PAL)

 

Ponadto Uczestnicy/Uczestniczki projektu otrzymali wsparcie towarzyszące w postaci:

-         zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych,

-         zapewnienie wyżywienia podczas zajęć,

-         zapewnienie transportu dla osób z terenów wiejskich.

Od czerwca do sierpnia 2011 roku 5 osób wykonywało prace społecznie użyteczne na terenie gminy Wołczyn. 

Uczestnicy/Uczestniczki projektu z dużym zaangażowaniem i chęcią brali udział we wszystkich zaproponowanych im formach wsparcia.

Nad prawidłową i sprawną realizacją projektu czuwał Zespół Projektowy składający się z kierownika projektu, koordynatora projektu, pracownika obsługi finansowo – księgowej, pracownika obsługi kadrowo – płacowej oraz 2 pracowników socjalnych.  

 

            9 grudnia 2011 roku odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka  Pomocy Społecznej w Wołczynie”. W spotkaniu wzięli udział Uczestnicy/Uczestniczki projektu, pracownicy OPS odpowiedzialni za jego przebieg i realizację. Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli także Burmistrz Wołczyna – mgr Jan Leszek Wiącek oraz Sekretarz Gminy – Pani mgr Beata Siwak.

 

Burmistrz Wołczyna i Pani Kierownik OPS uroczyście wręczyli Uczestnikom/Uczestniczkom zaświadczenia potwierdzające uzyskanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, gratulowali pozytywnych zmian, które w nich zaszły oraz życzyli sukcesów w poszukiwaniu pracy.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w projekcie, wytrwałość i zaangażowanie. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spełnienia planów, podjęcia satysfakcjonującej pracy i dalszego rozwijania swoich umiejętności.

         


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 12.07.2018
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 12.07.2018. Wygasa 12.06.2020. Odsłon 5004
Początek strony