Zapytanie ofertowe (wygasły...)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie, ul. Karola Miarki 12, 46 – 250 Wołczyn, tel./fax 77 418 89 80

e-mail: opswolczyn@poczta.onet.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

  ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę gastronomiczną  

 

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) określonego w art.4 pkt 8 wymienionej ustawy.

 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa gastronomiczna w formie przygotowania i dostarczenia w pojemnikach jednorazowych (zawierających sztućce jednorazowe) gorących posiłków dla uczestników/uczestniczek projektu „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie”, realizowanego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Usługa gastronomiczna obejmuje przygotowanie i dostawę w pojemnikach jednorazowych (zawierających sztućce jednorazowe) gorących posiłków do miejsca gdzie obywają się zajęcia (Wołczyn).

2. Wykonawca odpowiada za transport przedmiotu zamówienia oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia.    

3. Ilość posiłków zamawianych w ciągu jednego dnia w zależności od grupy wynosi odpowiednio:

- I grupa - do 14 porcji lub mniej w przypadku nieobecności uczestnika/uczestniczki projektu,

- II grupa - do 5 porcji lub mniej w przypadku nieobecności uczestniczki projektu.

4. Porcja obiadowa (II danie) zawierać powinna: porcję mięsa, ziemniaki/frytki/ryż/kluski, zestaw surówek.

5. Wykonawca musi zapewnić różnorodność ciepłych posiłków.  

Warunkiem udziału Wykonawcy w zapytaniu ofertowym jest:

- posiadanie przez Wykonawcę uprawnienia do wykonywania działalności z zakresu zamówienia

- Wykonawca musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem. 

 

3. Termin wykonania usługi: 

Od maja 2011 roku maksymalnie do 30 listopada 2011 roku. Usługa świadczona będzie średnio 3 razy w tygodniu. Szczegóły dotyczące harmonogramu realizacji usługi zostaną ustalone w późniejszym terminie.  

 

4. Wymagania dotyczące sposobu przygotowania oferty: 

1. Oferta musi zawierać:

a) dane dotyczące oferenta (pełna nazwa firmy, adres, telefon),

b) proponowaną cenę netto i brutto za 1 porcję obiadową (II danie),

c) warunki płatności,

d) potwierdzenia możliwości realizacji zamówienia w podanym terminie,

e) do oferty należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

5. Kryteria oceny ofert: 

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:

- cena: 50% (50 pkt.)

- jakość, warunki płatności: 50% (50pkt.)

Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji umowy. 

 

6. Miejsce i termin składania oferty:        

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Oferta na usługę gastronomiczną w ramach projektu POKL” do dnia  15 kwietnia 2011r. do godziny 15.00 osobiście lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. K. Miarki 12, 46-250 Wołczyn  

 

7. Istotne warunki umowy: 

1. Jeżeli Zamawiający dokona wybory najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą w sprawie realizacji zamówienia.

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wyłonionego Wykonawcę.

3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres wskazany przez Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt.

4. Płatność zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

 

Osoba uprawniona do kontaktu:

Koordynator projektu Barbara Włodarska tel. 77/ 418 89 80   

 

 

 

 Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 25.03.2011
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 25.03.2011. Wygasa 15.04.2011. Odsłon 5356
1