INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

     Działając na podstawie art.13 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016) informuję :

1. Administratorem Danych Osobowych  jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie z siedzibą przy ul.K.Miarki 12, 46-250 Wołczyn.

2. Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołczynie jest Pan Andrzej Pawłowicz tel.: +48 782 255 777,

   e-mail: a.pawlowicz61@gmail.com

 3. Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu prowadzenia postępowania objętego wnioskiem. /ustawa o pomocy społecznej, ustawa o Karcie   Dużej Rodziny, uchwała nr 221 Rady Ministrów  z 10.12.2013 r. Program wieloletni  ,, Pomoc Państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014 – 2020, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o kombatantach  oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa o  systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o zatrudnieniu socjalnym, ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,  ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa o cudzoziemcach, ustawa o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”/.

4. Dane będą pozyskiwane od podmiotów zobowiązanych do udostępniania danych na żądanie tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie. /Sepi CAS art.105/

5. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

6. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną/Archiwalną.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia   danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, /jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody/, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016)

9. Pana/i dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

Informacja wytworzona przez dnia 24.05.2018
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 24.05.2018. Odsłon 1182, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony