INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

I N F O R M A C J A O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁCZYNIE

         Działając na podstawie art.13 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016) informuję :

1. ADMINISTRATOREM Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołczynie jest Kierownik OPS- Pani Agnieszka Wilczek z siedzibą przy ul.K.Miarki 12, 46-250 Wołczyn.  

2 . INSPEKTOREM ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołczynie jest Pan Andrzej Pawłowicz tel.: +48 782 255 777,e-mail: a.pawlowicz@huczynski.pl  

3. Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu prowadzenia postępowania objętego wnioskiem /na podstawie: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej/, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.  

4. Dane będą pozyskiwane od podmiotów zobowiązanych do udostępniania danych na żądanie tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie /Sepi, CAS, Empatia/  

5. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.  

6. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną/Archiwalną lub dopóki istnieje podstawa prawna przetwarzania danych.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, /jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody/, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016)  

9. Pana/i dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.  

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.   

Informacja wytworzona przez dnia 25.05.2018
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 04.06.2018. Odsłon 1258, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony