INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO"). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w rozporządzaniu danymi osobowymi w jednostkach organizacyjnych. Także Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie (OPS), w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wprowadził określone regulacje, opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie, ul. Karola Miarki 12, 46-250 Wołczyn, nr tel. 77 418 89 80, adres e-mail; opswolczyn@poczta.onet.pl  

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w OPS są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego w Ośrodku Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; a.pawlowicz@huczynski.pl  

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań w interesie publicznym polegająca na świadczeniu usług z zakresu pomocy społecznej w gminie. Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy państwa dane osobowe to:

·   art.6 ust.1 lit. b. RODO (wykonywanie zadań realizowanych przez OPS na podstawie umowy)

·   art.6 ust.1 lit. e. RODO (wykonywanie zadań realizowanych przez OPS w interesie publicznym)

·   art.6 ust.1 lit. c. RODO  (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)

·   Ustawa z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej

·   Ustawa z dnia 28.11.2003 o świadczeniach rodzinnych

·   Ustawa z dnia 07.09.2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

·   Ustawa z dnia 05.12.2014 o karcie dużej rodziny

·   Ustawa z dnia 04.11.2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin

·   Ustawa z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

·   Ustawa z dnia 29.07.2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

W niektórych sytuacjach przetwarzamy również dane osobowe na podstawie Państwa zgody  - art.6 ust.1 lit. a. RODO. 

Odbiorcy danych Państwa dane osobowe przekazywane są tylko organom publicznym w ramach ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego oraz realizacji zadań w interesie publicznym  

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski.  

Okres przechowywania danych Państwa dane osobowe przechowywane są na czas trwania umów o świadczenie usług, przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

Uprawnienia W przypadku Państwa danych osobowych przysługuje Państwu;

·         prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii

·         prawo do sprostowania (poprawiania) danych

·         prawo do usunięcia danych

·         prawo do ograniczenia przetwarzania danych

·         prawo do przenoszenia danych

·         prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

·         prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem

·         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.  

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie przez Państwo danych osobowych jest:

·         warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług przez OPS

·         wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z wymienionych ustaw stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych ·         dobrowolne  -  w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.

Informacja wytworzona przez dnia 25.05.2018
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 12.07.2018. Odsłon 1258, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony