INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO"). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w rozporządzaniu danymi osobowymi w jednostkach organizacyjnych. Także Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie (OPS), w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wprowadził określone regulacje, opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie, ul. Karola Miarki 12, 46-250 Wołczyn, nr tel. 77 418 89 80,

adres e-mail; opswolczyn@poczta.onet.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w OPS są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego w Ośrodku

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH, którym jest pani KATARZYNA ŻUCHAJ, e-mail: inspektor@kancelaria-odo.pl

CEL ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań w interesie publicznym polegająca na świadczeniu usług z zakresu pomocy społecznej w gminie. Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy państwa dane osobowe to:

 • art.6 ust.1 lit. b. RODO (wykonywanie zadań realizowanych przez OPS na podstawie umowy)

 • art.6 ust.1 lit. e. RODO (wykonywanie zadań realizowanych przez OPS w interesie publicznym)

 • art.6 ust.1 lit. c. RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)

 • Ustawa z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej

 • Ustawa z dnia 28.11.2003 o świadczeniach rodzinnych

 • Ustawa z dnia 07.09.2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • Ustawa z dnia 05.12.2014 o karcie dużej rodziny

 • Ustawa z dnia 04.11.2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin

 • Ustawa z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • Ustawa z dnia 29.07.2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 

W niektórych sytuacjach przetwarzamy również dane osobowe na podstawie Państwa zgody - art.6 ust.1 lit. a. RODO.

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe przekazywane są tylko organom publicznym w ramach ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego oraz realizacji zadań w interesie publicznym.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przechowywane są na czas trwania umów o świadczenie usług, przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

UPRAWNIENIA

W przypadku Państwa danych osobowych przysługuje Państwu;

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii

 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych

 • prawo do usunięcia danych

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 • prawo do przenoszenia danych

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

 

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwo danych osobowych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług przez OPS

 • wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z wymienionych ustaw stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych

 • dobrowolne - w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.

 

 

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez A. Wilczek dnia 13.05.2019
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 13.05.2019. Odsłon 1264, Wersja 6drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony