Opłata skarbowa

                    OPŁATA  SKARBOWA

Sprawy związane z opłatą skarbową prowadzi Wydział Podatków i Opłat (pok. 6 - 7)

Telefon kontaktowy:  (77) 4188340   wew. 218 , 219

 

Zapłata opłaty skarbowej

Opłatę Skarbową można zapłacić bezgotówkowo na rachunek bankowy:

                       BS Wołczyn    408876 0009 0000 1036 2000 0001   

Uwaga!  Na przelewie należy dokładnie oznaczyć dane wpłacającego oraz tytuł z jakiego powstało zobowiązanie.

 

Kiedy powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej?

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

- od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej

- od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia

- od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2

 

Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona w art. 2 ust. 1, to podlega opłacie skarbowej z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1

 

Wysokość opłaty skarbowej

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej oraz wysokość stawek tej opłaty zawiera załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.

 

Zwolnienia z opłaty skarbowej

Art. 7 ustawy o opłacie skarbowej zawiera katalog podmiotów zwolnionych z opłaty skarbowej. Osoby nie spełniające wymagań przewidzianych w ustawie nie mogą być zwolnione z jej zapłaty.

Przedmioty opłaty skarbowej podlegające zwolnieniu z opłaty skarbowej zostały określone w załączniku do ustawy.  

 

Właściwość organów podatkowych

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od dokonywania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (wypisu, odpisu lub kopii) - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

 

Kto jest zobowiązany do zapłaty opłaty skarbowej

W przypadku dokonywanych czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) zobowiązany do zapłaty opłaty skarbowej, jak każdego innego podatku, jest wyłącznie podatnik (wnioskodawca, inwestor). Oznacza to, iż na dowodzie zapłaty jako wpłacający winien figurować podatnik (wnioskodawca, inwestor).

W przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury zobowiązany do zapłaty jest mocodawca i pełnomocnik lub przedsiębiorca i prokurent.

 

Opłata skarbowa uiszczona przez inną osobę niż zobowiązaną do zapłaty nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Oznacza to, iż osoba figurująca na dowodzie wpłaty, która dokonała zapłaty opłaty skarbowej a nie była zobowiązaną do jej zapłaty posiada nadpłatę, natomiast osoba, która była zobowiązana do jej zapłaty posiada zaległość i wobec niej zostanie wszczęte postępowanie podatkowe. (Uchwała NSA z dnia 26.05.2008 r. sygn. akt I FPS 8/07).

 

Dokumentowanie zapłaty opłaty skarbowej

Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej dowodem zapłaty, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty*, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy. Dowód zapłaty opłaty skarbowej na żądanie podmiotu może zostać zwrócony po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji określającej datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.

*uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty - potwierdzona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie im pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu i kopii.

 

Zwrot opłaty skarbowej

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek  (formularz do pobrania) wpłacającego

 

Forma załatwienia wniosku w sprawie zwrotu opłaty skarbowej:

1. decyzja Burmistrza Wołczyna w sprawie określenia wysokości zwrotu opłaty skarbowej

2. zwrot opłaty skarbowej na rachunek bankowy wskazany we wniosku, gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Wołczynie (filia przy ulicy Dworcowej nr 1) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, przy czym zgodnie z przepisami kwota zwrotu pomniejszana jest o koszty opłaty pocztowej (koszty porto).

 

Przewidywany termin załatwienia zwrotu opłaty skarbowej:

- decyzję określającą wysokość zwrotu opłaty skarbowej organ podatkowy wydaje w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot opłaty skarbowej w siedzibie organu podatkowego. 

- zwrot opłaty skarbowej następuje w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji w tej sprawie.

 

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku w którym dokonano zapłaty opłaty.

 

Podstawowe akty prawne

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330) 

 

Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 28.12.2012
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 27.12.2017. Odsłon 6009, Wersja 11drukuj
Wersja : lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Początek strony