Opłata skarbowa

Opłata  skarbowa

 

Wydział Finansowy  -   telefon kontaktowy:  077 4188340 wew. 118

 pok. 6 – 7 

Jak możesz zapłacić opłatę skarbową?

Opłatę skarbową można uiścić :       bezgotówkowo na rachunek bankowy:BS Wołczyn  

                                                  Nr  40887600090000103620000001 

Uwaga! Pamiętaj, aby na przelewie dokładnie oznaczyć dane wpłacającego oraz tytuł z jakiego powstało zobowiązanie.  

Kiedy powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej?

  1.      od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
  2.      od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
  3.      od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
  4.      od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2.
  5.      jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona w art. 2 ust. 1, to podlega opłacie skarbowej z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1. 

Czy możesz być zwolniony z opłaty skarbowej? 

Ustawa o opłacie skarbowej zawiera zamknięty katalog podmiotów zwolnionych z opłaty skarbowej. Czynności nie podlegające opłacie skarbowej określa art. 2 i 3 ustawy o opłacie skarbowej, natomiast podmioty zwolnione od opłaty skarbowej określa art. 7 ustawy o opłacie skarbowej.

Osoby nie spełniające wymagań przewidzianych w ustawie nie mogą być zwolnione z jej zapłaty. Należy pamiętać, że opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Czy możesz starać się o zwrot nienależnie uiszczonej opłaty skarbowej? 

Opłata skarbowa jak inne zobowiązania podatkowe podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej zapłacenia nie dokonano czynności urzędowej lub nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek wpłacającego. We wniosku należy zaznaczyć jakiej czynności dotyczyła opłata skarbowa oraz wskazać sposób zwrotu opłaty (w kasie Filii BS Wołczyn lub na rachunek bankowy). Jeżeli zwrot dokonywany będzie na rachunek bankowy we wniosku należy wskazać rachunek, na który kwota ma zostać przelana. Wskazane jest także dołączenie kserokopii dowodu wpłaty.

Podstawowe akty prawne 

1.     Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

2.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (tekst ujednolicony na podstawie Dz. U. Nr 246, poz. 1804).

 

  
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 09.01.2007
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 09.01.2007. Odsłon 6009, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 12  prawy
Początek strony