Opłata skarbowa

              Opłata  skarbowa

 

Referat Podatków i Opłat  -   telefon kontaktowy:  077 4188340 wew. 119

 pok. 6 – 7 

Jak możesz zapłacić opłatę skarbową?

Opłatę skarbową można uiścić :     

bezgotówkowo na rachunek bankowy:BS Wołczyn  Nr  40887600090000103620000001 

Uwaga! Pamiętaj, aby na przelewie dokładnie oznaczyć dane wpłacającego oraz tytuł z jakiego powstało zobowiązanie.

Kiedy powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej?

  1.  od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
  2.  od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
  3.  od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
  4.  od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2.
  5.   jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona w art. 2 ust. 1, to podlega opłacie skarbowej z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1. 

Czy możesz być zwolniony z opłaty skarbowej? 

Ustawa o opłacie skarbowej zawiera zamknięty katalog podmiotów zwolnionych z opłaty skarbowej.

 

Czynności nie podlegające opłacie skarbowej określa art. 2 i 3 ustawy o opłacie skarbowej, natomiast podmioty zwolnione od opłaty skarbowej określa art. 7 ustawy o opłacie skarbowej.

 

Osoby nie spełniające wymagań przewidzianych w ustawie nie mogą być zwolnione z jej zapłaty. Należy pamiętać, że opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Czy możesz starać się o zwrot nienależnie uiszczonej opłaty skarbowej? 

Opłata skarbowa jak inne zobowiązania podatkowe podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej zapłacenia nie dokonano czynności urzędowej lub nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek wpłacającego. We wniosku należy zaznaczyć jakiej czynności dotyczyła opłata skarbowa oraz wskazać sposób zwrotu opłaty (w kasie Filii BS Wołczyn lub na rachunek bankowy). Jeżeli zwrot dokonywany będzie na rachunek bankowy we wniosku należy wskazać rachunek, na który kwota ma zostać przelana. Wskazane jest także dołączenie kserokopii dowodu wpłaty.

Podstawowe akty prawne 

1.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

2.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 roku nr 187 poz. 1330) 

 

  
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 26.02.2009
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 26.02.2009. Odsłon 6015, Wersja 6drukuj
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Początek strony