Wydawanie zaświadczeń

Miejsce załatwienia spraw:
Urząd Miejski w Wołczynie
Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
ul. Dworcowa 1
46-250 Wołczyn
pok. nr 16 (parter Urzędu)
Tel. 77 4188 446 wew. 225
e-mail: meldunki@wolczyn.pl

Wydawanie zaświadczeń

Wymagane dokumenty:
- Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z opłatą skarbową
- Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość (do wglądu)


Sposób załatwienia sprawy:
Zaświadczenie odbiera się osobiście lub może być doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy)

 

Opłaty:
- Opłata skarbowa 17 zł od zaświadczenia
- Opłata skarbowa 5 zł (od każdej pełne lub zaczętej stronicy) za poświadczenie zgodności kserokopii z akt dowodów osobistych

Opłata płatna w kasie Urzędu Miejskiego w Wołczynie lub na konto Urzędu Miejskiego w Wołczynie. Fakt nie wydania przez organ administracji publicznej zaświadczenia, od którego uiszczono opłatę skarbową, stanowi podstawę żądania jej zwrotu. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, jej zwrot następował będzie na wniosek zainteresowanego


Czas załatwienia sprawy:
do 7 dni od daty złożenia wniosku


Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie

 

 

 Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu, wymeldowaniu

Wymagane dokumenty:
• wniosek do pobrania poniżej lub w pok. nr 16
• dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)


Sposób załatwienia sprawy:
- wydanie zaświadczenia
- zaświadczenie odbiera się osobiście w pok. nr 16 lub może zostać doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy)


Opłaty:
- 17 zł. Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miejskiego w Wołczynie lub na nr konto Urzędu Miejskiego w Wołczynie . W przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:  informację, że jest to opłata skarbowa, oraz tytuł sprawy, w której wnoszona jest opłata
- zwolnione z opłat skarbowych są zaświadczenia wydawane celem złożenia wniosku o rekompensatę za mienie zabużańskie, a także w celu przedłożenia m.in. w Wydziale Spraw Społecznych, Powiatowym Urzędzie Pracy, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej itp.

 

Czas załatwienia sprawy:
- od ręki - zaświadczenia w formie wydruku komputerowego
- do 7 dni od daty złożenia wniosku - pozostałe zaświadczenia

 

Inne informacje:
- opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
- w przypadku, gdy zaświadczenie nie zostanie wydane można złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej
- o zaświadczenie takie może wystąpić tylko osoba chcąca uzyskać potwierdzenie swoich danych

 

Tryb odwoławczy:
----

 

Załacznik:

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 


 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.1282 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. (Dz.U. z 2012r., poz. 1475)

Informacja wytworzona przez dnia 18.02.2013
Opublikowana przez Andrzej Maliński dnia 21.02.2013. Odsłon 4603, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony