REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

 

I. Rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2022/2023, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1082 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

II. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się wyłącznie na wolne miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Wołczyn. Rekrutacja skierowana jest do kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn (art. 131 ust. 1 ustawy). Rodzice dzieci spoza Gminy Wołczyn będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego dopiero, gdy w placówkach publicznych pozostaną wolne miejsca po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego w tzw. postępowaniu uzupełniającym.

III. W procesie rekrutacji do przedszkoli publicznych biorą udział dzieci od 3 do 6 lat, a do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci 5 i 6 letnie. Rekrutacją są również objęte dzieci powyżej 6 roku życia, którym został, na mocy ustawy, odroczony obowiązek szkolny.

IV. Rekrutacja dzieci do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023, odbywa się w terminach, ustalonych Zarządzeniem Nr 618/2022 Burmistrza Wołczyna z dnia 27 stycznia 2022 r. i obejmuje następujące placówki wychowania przedszkolnego:

1) Przedszkole Publiczne w Wołczynie, 46-250 Wołczyn ul. Sienkiewicza 4,

2) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej, prowadząca oddziały przedszkolne, 46-255 Wierzbic Górna 39A,

3) Szkoła Podstawowa w Komorznie, prowadząca oddziały przedszkolne, 46-264 Krzywiczyny, Komorzno ul. Główna 31,

4)Szkoła Podstawowa w Wąsicach, prowadząca oddziały przedszkolne, 46-250 Wołczyn, ul. Główna 16.

V. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn, zgodnie z poniższą tabelą:

 

 

Lp

Czynności rekrutacyjne

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym (jeżeli dane przedszkole lub oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami)

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01marca 2022 r.

do 18 marca 2022 r.

od 23 maja 2022 r.

do 27 maja 2022 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe*

od 21 marca 2022 r.

do 25 marca 2020 r.

od 30 maja 2022 r.

do 03 czerwca 2022 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 31 marca 2022 r.

do 08 czerwca 2022 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, w postaci pisemnego oświadczenia

od 01 kwietnia 2022 r.

do 08 kwietnia 2022 r.

od 13 czerwca 2022 r.

do 15 czerwca 2022 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

13 kwietnia 2022 r.

20 czerwca 2022 r.

* Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu, o których mowa w art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1082, z późn. zm.), w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Burmistrza Wołczyna właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz Wołczyna potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

 

VI. W postępowaniu rekrutacyjnym nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczały do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Rodzice (prawni opiekunowie) tych dzieci składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklarację, o której mowa powyżej rodzic składa w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. pomiędzy 22, a 28 lutego 2022 r. włącznie.

 

VII. Na pozostałe wolne miejsca w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Rekrutacja skierowana jest do kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn (art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe).Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w oparciu najpierw o tzw. kryteria ustawowe określone w 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, a później o tzw. kryteria samorządowe (art. 131 ust. 4 w/w ustawy). Kryteria samorządowe zostały określone w uchwale Nr XXXII/201/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017r., poz. 1021 z późn. zm.).

 

VIII. Rodzice dzieci spoza Gminy Wołczyn będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego dopiero, gdy w placówkach publicznych pozostaną wolne miejsca po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego w tzw. postępowaniu uzupełniającym. Rodzice dzieci spoza Gminy Wołczyn będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego dopiero, gdy w placówkach publicznych pozostaną wolne miejsca po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego w tzw. postępowaniu uzupełniającym.

 

IX. Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym:

Lp

Czynności związane z procedurą odwoławczą

Termin załatwienia

1

Rodzic (opiekun prawny) kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2

Sporządzenie uzasadnienia zawierającego przyczyny odmowy przyjęcia (w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym) przez komisję rekrutacyjną

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

3

Wniesienie przez rodzica (opiekuna prawnego) kandydata do Dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

4

Rozpatrzenie przez Dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 7 dni od terminu otrzymania odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

5

Skarga rodzica do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie Dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny

30 dni od daty otrzymania rozstrzygnięcia

 

X. Wszelkie formularze (deklaracje, wnioski, oświadczenia) związane z postępowaniem rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 będą dostępne w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn.

 

XI. Obowiązujące kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym.

 

1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, które mają jednakową wartość:

a) wielodzietność rodziny dziecka (kandydata) – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka (kandydata) – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka (kandydata) – orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka (kandydata) – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

f) samotne wychowywanie dziecka (kandydata) w rodzinie prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

g) objęcie dziecka (kandydata) pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Do wniosku, rodzice dziecka powinni dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów ustawowych zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria samorządowe określone przez Radę Miejską w Wołczynie, zgodnie z UchwałąNr XXXII/201/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn tj:

Lp

 

Nazwa kryterium

Liczba punktów dla danego kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1

Gmina ma zapewnić kandydatowi możliwość spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

 

10

Spełnianie kryterium wynika

z prawidłowo wypełnionego wniosku

2

Zatrudnienie lub nauka w szkole/studia w trybie stacjonarnym obojga rodziców, opiekunów prawnych albo osoby samotnie wychowującej dziecko, lub prowadzenie działalności gospodarczej albo gospodarstwa rolnego przez te osoby

 

6

Zaświadczenie wystawione przez pracodawców/ę lub szkołę/uczelnię

z informacją o trybie nauki - studiów, wydruk z urzędowej ewidencji lub rejestru, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, oświadczenia osób złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania

3

Zatrudnienie lub nauka w szkole/studia w trybie stacjonarnym jednego z rodziców albo opiekunów prawnych,

lub prowadzenie działalności gospodarczej albo gospodarstwa rolnego przez te osoby

 

3

Zaświadczenie wystawione przez pracodawcę lub szkołę/uczelnię

z informacją o trybie nauki - studiów, wydruk z urzędowej ewidencji lub rejestru, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, oświadczenie osoby złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania

4

Rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym zamierza kontynuować wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu/

oddziale przedszkolnym

 

1

Kopia/kserokopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 31.01.2022 15:05
Opublikowana przez Marcin Kaczmarczyk dnia 31.01.2022 15:05. Odsłon 181, Wersja 0