Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: IV/27/2011, Z dnia: 26.01.2011

, Zmieniana: I/6/2010
w sparwie zmiany Uchwały Nr I/6/2010 Rady Miejskiej w  Wołczynie z dnia 2 grudnia 2010 r. dotyczącej ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_27.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2011 , wersja 1

Numer: IV/21/2011, Z dnia: 26.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwięrzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_21.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 3

Numer: IV/25/2011, Z dnia: 26.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Załączniki:
uchw_25.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: IV/19/2011, Z dnia: 26.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów i członków rad sołeckich
Załączniki:
uchw_19.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2011 , wersja 1

Numer: IV/20/2011, Z dnia: 26.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Załączniki:
uchw_20.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: IV/26/2011, Z dnia: 26.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011
Załączniki:
uchw_26.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: IV/30/2011, Z dnia: 26.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna
Załączniki:
uchw_30.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: IV/24/2011, Z dnia: 26.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wołczyn
Załączniki:
uchw_24.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: IV/29/2011, Z dnia: 26.01.2011

, Zmieniana: XXII/180/2008
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/180/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 września 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
Załączniki:
uchw_29.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: IV/23/2011, Z dnia: 26.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości
Załączniki:
uchw_23.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: III/16/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: III/17/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2011 r.
Załączniki:
uchw_17.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: III/12/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana: III/14/2006
w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2006 z dnia 28.12.2006 r. dotyczącej ustalenia rycztałtu miesięcznego radnym za udział w pracach Rady Miejskiej
Załączniki:
uchw_12.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2011 , wersja 1

Numer: III/8/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego przez gminę zadania podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznch i niedziałających w celu osiągnięcia zysku
Załączniki:
uchw_8.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: III/15/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Załączniki:
uchw_15.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2
 lewy  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Początek strony