Deklaracja

Szanowny Mieszkańcu!

W styczniu 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów. Od 1 lipca 2013 roku mieszkańcy będą korzystali z prostego systemu, który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację, mniejsze zaśmiecenie środowiska.

Na czym polega nowy system:

 1. Za właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie Gmina, a nie jak dotychczas, firma odbierająca odpady.
 2. Za wywóz i zagospodarowanie odpadów właściciele nieruchomości będą ponosić ujednoliconą opłatę na rzecz gminy. Stawka opłaty będzie zależała od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Opłata za posegregowane odpady będzie niższa (11zł/osoby) niż za odpady niesegregowane (18zł/osoby).
 3. W zamian za ponoszoną opłatę wybrany przez gminę w drodze przetargu przedsiębiorca odbierze odpady od właściciela nieruchomości.
 4. W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości do 30 kwietnia 2013r. złoży w Urzędzie Miejskim w Wołczynie deklarację.
 5. Właściciel nieruchomości będzie musiał przestrzegać zasad zbierania odpadów, w tym ich selektywnej zbiórki, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn.
 6. Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł nieodpłatnie oddać selektywnie zebrane odpady do specjalnie zorganizowanego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 7. Właściciel nieruchomości lub mieszkaniec posiadający dotychczas samodzielną umowę z firmą wywozową powinien pamiętać o skutecznym wypowiedzeniu tej umowy do dnia 30 czerwca 2013r.
 8. Nowym systemem gmina nie objęła nieruchomości niezamieszkałych tj. zakładów pracy, obiektów handlowych i usługowych, ogrodów działkowych, szkół, urzędów, obiektów użyteczności publicznej, cmentarzy itp. Odbiór odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach.

Korzyści z wprowadzonych zmian:

 1. Objęcie wywozem i segregacją wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wołczyn.
 2. Możliwość oddawania odpadów problemowych do specjalnie zorganizowanego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 3. Zmniejszenie ilości dzikich wysypisk.
 4. Nowoczesne zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów.
 5. Wypełnienie przez gminę nałożonych limitów odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania poszczególnych rodzajów odpadów.

Gmina Wołczyn została zobowiązana wprowadzić powyższe zmiany nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyjętą przez Parlament Polski.

Formularz deklaracji do pobrania: deklaracja.pdf 

 

Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.02.2013
Opublikowana przez Kazimierz Kostera dnia 04.02.2013. Odsłon 3819, Wersja 1drukuj
 
Początek strony