Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej

Burmistrz Wołczyna mając na uwadze art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r. poz. 646) prezentuje schemat kontroli podatkowej:

 

 SCHEMAT PRZEPROWADZENIA KONTROLI PODATKOWEJ

 I. Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej:

Kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej.

II. Wszczęcie kontroli podatkowej: 

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej – zasada (kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej). Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.                                         

                                                               lub

  2. Po okazaniu legitymacji służbowej – wyjątek (kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej kontrolowanemu, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia w konkretnych przypadkach wskazanych w ustawie o prawie przedsiębiorców) – w tym przypadku należy dostarczyć kontrolowanemu upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia.

 

III. Czynności kontrolne wykonuje się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej.

 

IV. Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli (np. Burmistrza Wołczyna) u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:

- u mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych;

- u małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;

- u średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych

- u pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych

 

V. Protokół kontroli   

Ustalenia kontroli zamieszcza się w protokole kontroli. Protokół jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz kontrolujący dostarcza kontrolowanemu, z wyłączeniem załączonych do protokołu fotokopii, odpisów i wydruków z akt, ksiąg oraz innych dokumentów udostępnionych przez kontrolowanego, a które zostały zwrócone przez kontrolującego, o czym czyni się wzmiankę w protokole kontroli.

 

VI. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli kontrolowanemu.

 

VII. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu może w terminie 14 dni od chwili jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując jednocześnie stosowne wnioski dowodowe. W przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w tym terminie, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli. Kontrolujący jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia, wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. 

 

 

 

             

Informacja wytworzona przez dnia 21.05.2019 13:48
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 21.05.2019 13:48. Odsłon 643, Wersja 1