DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W WIERZBICY GÓRNEJ (wygasły...)

ogłasza nabór na wolne stanowisko głównej księgowej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej, 46-255 Wierzbica Górna 39A

I. Określenie stanowiska

 Główna księgowa.

 II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania

 1. Niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe. 2. Obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP. 3. Znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.). 4. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. 6. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe. 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko.

 

III. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku

1.Prowadzenie rachunkowości placówki 2.Prowadzenie gospodarki finansowej placówki. 3.Opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz. 4.Dokonywanie kontroli wewnętrznej. 5.Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych.

IV. Informacja o warunkach pracy 1. Miejsce wykonywania pracy: SP im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej

2. Praca administracyjno – biurowa. 3. Praca na pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym

    tygodniu pracy. 4. Pracodawca wypłaca wynagrodzenie raz w miesiącu. 5. Prawo do urlopu wypoczynkowego pracownik nabywa zgodnie z zasadami określonymi art. 153 i art. 154 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.).

 

 VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia 1. Życiorys (CV). 2. Kwestionariusz osobowy. 3. Kserokopie dokumentów poświadczających: wykształcenie, nabyte kompetencje i

    kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy. 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie. 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych. 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku. 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922). 8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych przystępujących do naboru.

 Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki zagranicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznaczne wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku, na podstawie którego świadczona była praca za granicą.

 VII. Termin i miejsce składania dokumentów

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko głównej księgowej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej”, osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej, 46-255 Wierzbica Górna 39A w terminie do 31 stycznia 2018 r. (w przypadku wysłania pocztą - liczy się data wpływu przesyłki do SP w Wierzbicy Górnej)

 Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wolczyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Wierzbicy Górnej.

 VIII. Uwagi 1. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności. 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w  sekretariacie szkoły w terminie 2 tygodni od zakończenia naboru. Dokumenty nie odebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

 Wierzbica Górna, dnia 05 stycznia 2018 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej

 Lesław Czernik


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Lesław Czernik dnia 23.01.2018
Opublikowana przez Kazimierz Kostera dnia 23.01.2018. Wygasa 31.01.2018. Odsłon 2953
Wersja : 1 2 
Początek strony